Het voormalige vliegveld Ubbena

Albert Hofkamp

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

Albert Hofkamp

Functie/rol: Café eigenaar, eigenaar vliegterrein, uitbater feesttent.

Woonplaats: Groningen, later Ubbena.

Geboren op 22 april 1866, in Groningen.

Overleden op 6 september 1936, in Buenos Aires, Argentinië.

Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 8 september 2021.

Albert Hofkamp

  Pagina terug   Foto's   64 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
64 Krantenartikelen


Publieke Verkooping.

Op MAANDAG 24 Juni 1901,

des namiddags 2 uur, zullen, wegens opheffing der zaak, ten verzoeke van ALBERT HOFKAMP, caféhouder, wonende te Groningen, in de door hem bewoonde behuizinge, staande en gelegen in de Folkingestraat 44 te Groningen, publiek à contant worden verkocht:

Diverse Meubilaire- en Huish. Goederen en Café-Inventaris,

als: eikenhouten Kabinet, Pianino (Bernard), Pianoautomaat, Carambole Biljart met toebehooren, groote en kleine mahoniehouten Cafétafeltjes, groote partij Stoelen met rieten en biezen zittings, Ledikanten, Spiegels, Schilderijen, Speelklok, Regulateurs, Beelden, antiek Sigarenkastje, Koelbak met zes Flesschen, Vul- en Kookkachels, Petroleumstellen.

BIERPOMP met twee kranen

en Koperen Ketel, stel Tinnen Maten, Nikkelen Presenteerbladen, eenige stellen best Beddegoed. Dekens, Optrekgordijnen, Glas-, Porcelein- en Aardewerk, Tin- en Blikwerk, Keukengereedschappen en hetgeen meer zal worden gepresenteerd.

Te bezien op den dag van verkoop vanaf 's morgen 8 uur.

KIPPENBROEK, deurwaarder.


Nieuwsblad van het Noorden, 16 juni 1901


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


INZATE Boerenplaatsen en verdere VASTE GOEDEREN te Taarlo en Ubbena, gemeente VRIES.

Op Vrijdag 27 Januari 1911, des middags om 12 uur, zullen, ten huize van den kastelein ROELOF VAN WIJK, bij de Vriezerbrug, gem. Vries publiek bij inzate worden geveild:

[...]

Perceel 4. Een kamp land, gelegen te Ubbena, aan den straatweg onder Vries, groot plm. 5.54.65 Hectaren, zeer geschikt voor Villaterrein en Bouwterrein op pl.m. 25 minuten afstand van 't station Oudemolen op pl.m. 1/2 uur van Vries en pl.m. 1 uur van Assen, te veilen in 2 percelen.

Inlichtingen te bekomen bij den eigenaar en bij de heeren Tj. HOFKAMP te Ubbena en L. HOFKAMP te Peelo.

Alles ten verzoeke van- en in eigendom toebehoorende aan den heer ALB. HOFKAMP te Groningen.

[...]


Nieuwsblad van het Noorden, 7 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De „Helpman.”

De vliegmachine „Helpman", waarover o.m. in het laatste nommer van "Eigen Haard" een sympathiek artikel was opgenomen, is thans zoo goed als klaar. Zij staat nog in den hangar, die de heer De Schepper achter zijn huis te Helpman heeft laten bouwen, maar zal binnen een paar weken worden vervoerd naar het oefenterrein, dat door de heren De Schepper en Hagen is afgehuurd in de buurt van Vries aan den weg naar Zeien.
Dit terrein, een groot stuk heideveld van ruim 150 Hectare, wordt thans in orde gebracht. Het wordt geheel geëgaliseerd en er worden de noodige gebouwen geplaatst voor de machine en voor reparatiewerkplaats etc., terwijl er ook een buffettent komt, geëxploiteerd door den eigenaar van het terrein, den heer A. Hofkamp.

De machine zal waarschijnlijk nog eerst hier ter stede - vermoedelijk in de Harmonie - worden te kijk gesteld voor belangstellenden. Het terrein moet 1 Juni klaar zijn en de oefeningen zullen zoo spoedig mogelijk beginnen, daar de heer Hubert Hagen nog zijn brevet als vlieger wenscht te halen voor den 21sten Juni om dan te kunnen meedoen in de vliegdemonstraties te Helpman.

De eischen voor dit brevet zijn dit jaar aanzienlijk verzwaard; zoo moet er o. a. om twee op het terrein geplaatste palen enige keren in den vorm eener 8 gevlogen worden.

Het examen moet worden afgelegd ten overstaan van een der sportcommissarissen der Nederlandsche vereeniging voor aviatiek, wat op het vliegveld te Vries kan geschieden.

Het plan is om dit vliegveld, als het in het gebruik bevalt, te maken tot een permanent oefeningsterrein met een vliegschool.

Dit is nu reeds het vijfde dergelijke terrein in Nederland. De andere vliegvelden zijn op de Molenheide bij Breda, op de heide van Woensdrecht bij Bergen op Zoom, voorts te Ede en te Soesterberg en nu no. 5 bij Vries.

"Zeien" is het dorp Zeijen.

"de heer Hubert Hagen" is Hubert Hagens.

Het vliegterrein in Ubbena is het vierde vliegveld in Nederland.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


ZEIJEN, 10 Mei.

Naar we vernemen hebben drie grondeigenaars, n.l. G. Talens, Alb. Hofkamp en Hendr. Bebingh een terrein heidegrond van omstreeks 10 bunder bezuiden den zandweg, die van den rijksstraatweg bij Van der Ploeg westwaarts naar Zeijen gaat, afgestaan aan een comité te Groningen, welk comité dezen grond tot een vliegkamp wenscht in te richten. Voor de huurders van 't jachtveld is 't minder aangenaam dat de koop is gesloten, daar de vrees gewettigd is, dat het wild het omliggend veld zal verlaten. Ook de veehouders begeeren de drukte niet in de buurt hunner weiden.

Gerrit Talens, wonende te Middenstraat 11 in Zeijen.
Hendrik Bebingh, wonende te Vries (in 1912 huisnummer A157).


Provinciale Drentsche en Asser courant, 11 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


ZEIJEN, 15 Mei.

Naar we vernemen heeft het comité te Groningen het vliegkamp ten behoeve der heeren de Schepper en Hagen thans nauwkeurig opgenomen, ten einde zoo spoedig mogelijk het terrein met het oog op zijne bestemming te egaliseeren en verder te voorzien van de noodige gebouwen voor berging enz. Men hoopt met deze werkzaamheden op 1 Juni a.s. gereed te wezen, ten einde alsdan met de vliegoefeningen te kunnen aanvangen. De jeugdige aeronauten, die nog dezen zomer hun brevet hopen te verwerven als aviateurs, moeten uit den aard der zaak met hun tijd woekeren.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 16 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer