Het voormalige vliegveld Ubbena

Het vliegtuig "Goupy"

 

Er zijn meerdere vliegtuigen op het vliegveld in Ubbena geweest. Een overzicht van deze 'vliegmachines' met technische gegevens, foto's en krantenartikelen. Niet alle vliegtuigen hebben daadwerkelijk kunnen vliegen...

 

Het vliegtuig "Goupy"

Aviateur(s): Sieb Koning.

Gebouwd in: de Blériot fabrieken in Buc, Frankrijk.

Constructeur(s): Ambroise Goupy.

Spanwijdte: 7 meter.

Motor: 50 pk. 7-cylinder Gnôme met Chauvière propeller.

Kosten: f. 15.000.

Een twee- ofwel dubbeldekker vliegtuig. Zowel de hoofdvleugels als de staartvleugels zijn dubbel uitgevoerd.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 24 april 2022.

Goupy

  Pagina terug   Foto's   52 Krantenartikelen   Alle vliegtuigenFoto's
52 Krantenartikelen


LUCHTVAART

[...]

Onze landgenoot de beroemde kampioenschaatsenrijder S. Koning zal zich geheel op de vliegsport toeleggen. Reeds eenigen tijd vertoeft hij op de school van de fabriek der „Goupy"-biplans te Parijs en Juvisy, waar hij zijn brevet als aviateur hoopt te verkrijgen. Daarna zal hij weer naar zijn vaderland terugkeeren, om op verschillende plaatsen vliegdemonstraties te houden. In het laatst van April of begin Mei denkt Koning in Nederland terug te zijn. Ook heeft hij plannen, om aan de groote Fransche vliegwedstrijden deel te nemen.

De „Goupy" vliegmachine is een kleine, sierlijke biplan, geschikt om passagiers mee te nemen.

Koning, die in zijn jeugd reeds vele prijzen met schaatsenrijden won, behaalde in 1909 op alle wedstrijden in Holland, o.a. Groningen, Veendam en Heerenveen overwinningen. Ook dit jaar werd hij door den N. S. B. (Nederlandse Schaats Bond, red.) aangezocht om met Taconis naar Christiana te gaan, doch hij had besloten zich geheel aan de aviatiek te wijden.

[...]


Alkmaarsche Courant, 27 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Ingezonden Stukken.

Vliegweek te Winschoten.

M. de R.!

Nu onze commissie het plan heeft in den loop van dezen zomer vijf dagen te doen vliegen, hoort men gedurig de vraag stellen of dat plan inderdaad zal worden verwezenlijkt en - zooals van zelf spreekt - doen allerlei geruchten daarbij de ronde. Ten einde nu bij ieder allen twijfel op te heffen, zult u ons zeer verplichten, indien ons in uw blad de gelegenheid wordt gegeven in het kort de bestaande plannen mee te doelen en uiteen te zetten.

Gelijk bekend geacht mag worden, zijn er aanvankelijk onderhandelingen aangeknoopt met de fabriek „Goupy" te Parijs met de bedoeling om den heer S. Koning van Groningen, thans leerling in de vliegkunst, met de Pinksterdagen gelegenheid te geven van zijn vliegvaardigheid te doen blijken.

Al dadelijk zij meegedeeld, dat dezer dagen werd besloten voor goed van dat voornemen af te zien, omdat der commissie bleek, hoe de vertegenwoordigers van die fabriek haar bij de voorloopige besprekingen der plannen heel wat op de mouw hadden gespeld door alles veel te rooskleurig voor te stellen, maar bovenal omdat bleek, dat de heer Koning zich bij onze commissie verbond om het eerst in de plaats onzer inwoning van zijn vliegkunst te doen blijken, terwijl hij op denzelfden dag misschien een paar uren te voren te Veendam de toezegging had gedaan daar zijn eerste vlucht te zullen houden, een houding, waarvan de commissie niets anders wenscht te zeggen, dan dat ze voor haar voldoende reden was om den heer Koning voor goed te laten varen en niet te laten vliegen.

Van het vliegplan zelf werd evenwel niet afgestapt! De commissie heeft zich onmiddellijk in verbinding gesteld met den bekenden en hoogst bekwamen aviateur Frits Koolhoven te Amsterdam en is met dezen tot overeenstemming gekomen.

Er zal dus te Winschoten worden gevlogen!

Frits Koolhoven zal van 17 tot en met 21 Mei aanstaande op een terrein nabij den oliemolen aan den Renselweg met zijn nieuwe expresselijk voor het doen van groote landvluchten gebouwde machine (een Farman Biplan) vliegen en zulks, wat de attractie zeker niet weinig verhoogt, met en in gezelschap van zijn echtgenoote, die met hem zal opstijgen, daarmee dus tot zelfs in en boven de wolken voldoende aan haar wettelijke verplichting om haar man te volgen daar, waar deze dat wenscht.

Degenen, die van de commissie een circulaire ontvingen en het daarbij gevoegd inteekenbiljet terugzonden, zullen hun toegezegde bijdrage na bovenstaande toelichting zeker wel gestand willen doen. Mochten er onder hen zijn, die na de gewijzigde plannen reden meenen te hebben om hun gedane toezegging van f 2,50 of meer in te trekken, deze kunnen desgevraagd hun ingeleverd biljet terugbekomen bij den penningmeester B. P. Crol, Langestraat, doch de commissie hoopt en vertrouwt, dat ieder inteekenaar zijn op zich genomene verplichting ook na zal willen nakomen, waartegenover hij het recht behoudt als in de circulaire is vermeld, met dienverstande, dat niet met de kermisdagen maar van 17-21 Mei zal worden gevlogen, niet door den heer Koning, maar door den ervarener aviateur Koolhoven, wiens goede naam als vliegmensch boven elken twijfel verheven is. (Zie het in 1910 uitgegeven werk „Een week als vliegmensch" van den bekenden schrijver Jan Feith).*

Zij, die alsnog inteekenaar van f 2,50 wenschen te worden, gelieven hun verlangen daartoe slechts te kennen te geven aan den penningmeester en te zijner tijd zullen zij ontvangen een vrijbiljet voor 2 personen-huisgenooten voor alle vliegdagen, terwijl hun meerdere huisgenooten toegang zullen kunnen krijgen tegen heel wat lager tarief dan Winschoters, niet-inteekenaren.

Voor het nemen van één of meer aandeelen is nog gelegenheid tot en met 15 Febr. a.s. bij den penningmeester der commissie. Met beleefden dank voor de plaatsing,

Hoogachtend, DE PINKSTERFEESTCOMMISSIE.

________________

*) De heer Feith, die zelf in Reims een week met en tusschen de vliegmenschen doorbracht en den heer Koolhoven daar als leerling inde vliegkunst ontmoette, zegt in dat werk:

[...]


Winschoter courant, 1 februari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


SPORT EN WEDSTRIJDEN.

Vliegen.

Onze landgenoot S. Koning te Juvisy. Naar wij vernemen zal de heer S. Koning, die zich to Juvisy oefent, binnen kort in net bezit zijn van het nieuw vliegbrevet.

In tegenwoordigheid van een commissaris der „Aéro-Club de France" en den directeur van het Aerodrome, vloog hij 27 K.M. (9 baanronden) met drie landingen en voldeed hierdoor aan de eischen van het oude brevet. De machine bevond zich op een hoogte van 50 M. (de vereischte hoogte van het nieuwe brevet). Koning oefent zich nu in het vliegen van de 8 (de veelbesproken bepaling van het nieuwe brevet). Hoewel het vliegveld te Juvisy niet zeer groot is, gelukte dit zeer wel, zoodat hij wel spoedig he brevet zal behalen.

De aviateur is van plant in het begin of midden van April in ons land terug te keeren, ten einde niet zijn „Goupy"-biplan vliegdemontraties te houden.


Algemeen Handelsblad, 14 maart 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning, Émile Ladougne

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Luchtvaart.

Het derde vliegkamp.

Het 3e vliegkamp in ons land gelegen te Vries (Dr.) zal weldra in gebruik worden genomen. De vliegloods is 16 M. breed en 12 M. diep. Er is plaats voor 2 monoplanes. Binnenkort zullen twee eendekkers arriveeren, nl. een van den heer De Schepper te Helpman en een van den heer W. Reinders te Veendam. De sportman De Koning zal zich op het terrein in de vliegkunst oefenen.

Vliegveld Ubbena is het vierde vliegveld in Nederland.

"Sportman De Koning" is de Groningse Sieb Koning.


Land en Volk, 14 juni 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Goupy, Willem Reinders, Sieb Koning, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Stad en Dorp

Groningen, 20 juni.

[...]

Van den heer S. Koning, den Groningschen aviateur, dien het vliegcomité gaarne hier had willen laten vliegen, wanneer hij maar intijds zijn brevet had behaald, is nog te melden, dat hij een paar dagen geleden gepoogd heeft nog zijn brevet te halen. Op een hoogte van 250 Meter kreeg hij echter panne. De motor was warmgeloopen en hij moest dalen en vol plané. Het brevet moet dus nog wat wachten.

[...]


Nieuwsblad van het Noorden, 20 juni 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer