Het voormalige vliegveld Ubbena

Winschoter courant, 1 februari 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Winschoter courant, 1 februari 1911

Ingezonden Stukken.

Vliegweek te Winschoten.

M. de R.!

Nu onze commissie het plan heeft in den loop van dezen zomer vijf dagen te doen vliegen, hoort men gedurig de vraag stellen of dat plan inderdaad zal worden verwezenlijkt en - zooals van zelf spreekt - doen allerlei geruchten daarbij de ronde. Ten einde nu bij ieder allen twijfel op te heffen, zult u ons zeer verplichten, indien ons in uw blad de gelegenheid wordt gegeven in het kort de bestaande plannen mee te doelen en uiteen te zetten.

Gelijk bekend geacht mag worden, zijn er aanvankelijk onderhandelingen aangeknoopt met de fabriek „Goupy" te Parijs met de bedoeling om den heer S. Koning van Groningen, thans leerling in de vliegkunst, met de Pinksterdagen gelegenheid te geven van zijn vliegvaardigheid te doen blijken.

Al dadelijk zij meegedeeld, dat dezer dagen werd besloten voor goed van dat voornemen af te zien, omdat der commissie bleek, hoe de vertegenwoordigers van die fabriek haar bij de voorloopige besprekingen der plannen heel wat op de mouw hadden gespeld door alles veel te rooskleurig voor te stellen, maar bovenal omdat bleek, dat de heer Koning zich bij onze commissie verbond om het eerst in de plaats onzer inwoning van zijn vliegkunst te doen blijken, terwijl hij op denzelfden dag misschien een paar uren te voren te Veendam de toezegging had gedaan daar zijn eerste vlucht te zullen houden, een houding, waarvan de commissie niets anders wenscht te zeggen, dan dat ze voor haar voldoende reden was om den heer Koning voor goed te laten varen en niet te laten vliegen.

Van het vliegplan zelf werd evenwel niet afgestapt! De commissie heeft zich onmiddellijk in verbinding gesteld met den bekenden en hoogst bekwamen aviateur Frits Koolhoven te Amsterdam en is met dezen tot overeenstemming gekomen.

Er zal dus te Winschoten worden gevlogen!

Frits Koolhoven zal van 17 tot en met 21 Mei aanstaande op een terrein nabij den oliemolen aan den Renselweg met zijn nieuwe expresselijk voor het doen van groote landvluchten gebouwde machine (een Farman Biplan) vliegen en zulks, wat de attractie zeker niet weinig verhoogt, met en in gezelschap van zijn echtgenoote, die met hem zal opstijgen, daarmee dus tot zelfs in en boven de wolken voldoende aan haar wettelijke verplichting om haar man te volgen daar, waar deze dat wenscht.

Degenen, die van de commissie een circulaire ontvingen en het daarbij gevoegd inteekenbiljet terugzonden, zullen hun toegezegde bijdrage na bovenstaande toelichting zeker wel gestand willen doen. Mochten er onder hen zijn, die na de gewijzigde plannen reden meenen te hebben om hun gedane toezegging van f 2,50 of meer in te trekken, deze kunnen desgevraagd hun ingeleverd biljet terugbekomen bij den penningmeester B. P. Crol, Langestraat, doch de commissie hoopt en vertrouwt, dat ieder inteekenaar zijn op zich genomene verplichting ook na zal willen nakomen, waartegenover hij het recht behoudt als in de circulaire is vermeld, met dienverstande, dat niet met de kermisdagen maar van 17-21 Mei zal worden gevlogen, niet door den heer Koning, maar door den ervarener aviateur Koolhoven, wiens goede naam als vliegmensch boven elken twijfel verheven is. (Zie het in 1910 uitgegeven werk „Een week als vliegmensch" van den bekenden schrijver Jan Feith).*

Zij, die alsnog inteekenaar van f 2,50 wenschen te worden, gelieven hun verlangen daartoe slechts te kennen te geven aan den penningmeester en te zijner tijd zullen zij ontvangen een vrijbiljet voor 2 personen-huisgenooten voor alle vliegdagen, terwijl hun meerdere huisgenooten toegang zullen kunnen krijgen tegen heel wat lager tarief dan Winschoters, niet-inteekenaren.

Voor het nemen van één of meer aandeelen is nog gelegenheid tot en met 15 Febr. a.s. bij den penningmeester der commissie. Met beleefden dank voor de plaatsing,

Hoogachtend, DE PINKSTERFEESTCOMMISSIE.

________________

*) De heer Feith, die zelf in Reims een week met en tusschen de vliegmenschen doorbracht en den heer Koolhoven daar als leerling inde vliegkunst ontmoette, zegt in dat werk:

[...]


Winschoter courant, 1 februari 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning.

  Laatst bijgewerkt op: 24 april 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.