Het voormalige vliegveld Ubbena

Het vliegtuig "Nummer 2"

 

Er zijn meerdere vliegtuigen op het vliegveld in Ubbena geweest. Een overzicht van deze 'vliegmachines' met technische gegevens, foto's en krantenartikelen. Niet alle vliegtuigen hebben daadwerkelijk kunnen vliegen...

 

Het vliegtuig "Nummer 2"

Aviateur(s): Gebroeders van Dijk en Paanakker.

Gebouwd in: Breda, vliegkamp Molenheide.

Constructeur(s): Heinrich van der Burg.

Motor: 3 cilinder Anzini-motor.

Voor zover we in krantenartikelen hebben kunnen vinden heeft het vliegtuig "Nummer 2" in Ubbena niet gevlogen, er zijn wel roloefeningen mee gedaan.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 20 december 2021.

Nummer 2

  Pagina terug   Foto's   23 Krantenartikelen   Alle vliegtuigenFoto's
23 Krantenartikelen


Vliegen op de Molenheide.

Dezer dagen berichtten we, dat de heer Slesker de vliegmachine van den heer van den Burg gekocht had. Zijn ware naam is echter Slisser. Van den Burg, die nog wil meevliegen bij de demonstraties te Vlissingen en vóór dien tijd geen nieuw toestel meer klaar kan hebben heeft spoedig een ander toestel gekocht, een Blériot met een 50 paard’s Anzani motor en voorzien van alle nieuwste verbeteringen.

De bestuurder zit achter een samenstel van blikken schermen, die zich achter en opzij van den motor bevinden, waardoor de vlieger beschut wordt tegen wind en achteruitspattende olie.

De Italiaansche aviateur Darioli vloog de machine in, Zaterdagavond en Zondagochtend en maakte daarbij vluchten van 18 á 20 minuten, op 200 á 300 meter hoogte, groote kringen boven het terrein beschrijvende Maandagavond beproefde van den Burg zelf de machine en maakte al direct eenige keurige vluchten.

Ook de leerlingen luitenant Visser en pseudoniem „Poema” maakten uitstekende vluchtjes varieerend tusschen 50 en 300 meter, ook Slisser was in het door hem gekochte v. d. Burg toestel druk aan 't oefenen. Hij heeft zoowel aan den motor als aan het toestel verschillende veranderingen aangebracht, waar door hij getoond heeft een bekwaam vakman te zijn. Verder kreeg de eerste leerling aviatrice Mej. Pascal op de Molenheide haar eerste practische les, die bestond uit het afrollen van het baantje.

Zij is een moedige sportliefhebster en heeft er haar zinnen opgezet ook het luchtruim te doorklieven. Zij is van plan spoedig een eigen toestel te laten bouwen en wil zelfs reeds meevliegen aan den rondvlucht door Nederland, die in ’t najaar gehouden zal worden. Zij volgt de lessen met een respect afdwingenden ijver, draagt een gewoon aviateurskostuum, houdt toestellen vast die gestart worden, in ’t kort, doet voor haar mannelijke collega’s niet onder.

Een vijftal leerlingen moet noodgedwongen nog werkeloos blijven, daar de voor hun bestemde leervogels nog niet gereed zijn.

Het geheele aantal leerlingen op de Molenheide is nu negen. Ze zijn: luit. de Visser, pseudoniem „Poema”, mej. Pascal, allen uit Breda, de heeren Bogaert en Franken uit Tilburg, de heer Slisser uit Warmond en de heeren M. van Dijk, J. van Dijk en F. Paanakker uit Utrecht. De aviateurs Bahle en van den Burg zijn reeds zóódanig in de vliegkunst bedreven dat zij binnenkort hun brevet zullen halen. Gisteravond nog toonde v. d. Burg zijn kunst door op 100 meter hoogte zes baanronden te vliegen.

Mej. Pascal deed gisteravond, toen ze reeds voor de derde maal het toestel beklom, de onaangename gewaarwording op, dat het rollen reeds defecte machines kan veroorzaken, want zij kwam met haar toestel in botsing met dat van den heer Slisser, waardoor beide machines zwaar gehavend werden.

In de werkplaatsen van de Molenheide wordt steeds ijverig gewerkt, twee nieuwe Blériots worden er geschapen. Zij zullen geheel naar het nieuwste model gebouwd worden.


Bredasche courant, 20 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De „N. Gr. Crt." meldt het een en ander over een onderhoud met den heer Reinders en de plannen van de heeren Hagen en de Schepper, hetgeen wij hier laten volgen:

Zoo hadden we een onderhoud met den heer Reinders van Veendam, die wat met zijn machine in zijn nopjes was. 't Is reeds de tweede, die door hem werd gemaakt; er is heel wat tijd aan besteed, maar zij voldoet in alle opzichten. Zooals zij daar dan ook stond, leek het ons een vluggebouwd toestel toe. waarin de voordeelen èn van de Antoinette èn van de Helpman zijn terug te vinden. Dezelfde degelijke afwerking die de Helpman kenmerkt, vinden we ook bij de Veendam I terug. De heer Reinders verwacht er dan ook veel van en zijn toekomstplannen hadden daarmee verband. Als hij de vliegkunst goed machtig zal zijn, wil hij voorloopig beginnen met vliegdemonstraties te geven, om eerst wat geld te verdienen. Maar dan ook ziet hij alleen toekomst in het deelnemen aan groote rondvluchten.

De plannen der heeren Hagens en de Schepper zijn bekend. Zij willen natuurlijk ook eerst het vliegen leeren, maar tegelijkertijd, dat zij de vliegsport beoefenen, zullen ook anderen van het vliegterrein profiteeren. Er zal dus een vliegschool te Zeyen worden opgericht. Reeds 4 nieuwe leerlingen hebben zich aangegeven; de heer Koning zal te beginnen met heden, ook te Zeyen zijn hersteld toestel gaan probeeren en zich verder in de vliegkunst bekwamen.

Al die aviateurs met hun machines maken natuurlijk uitbreiding der hangars noodig. Een nieuwe zal rechts van de oude worden gebouwd, waardoor tevens wordt bereikt dat het vrije gezicht, dat men tot nu toe vanaf den straatweg op de vliegdemonstraties had, zal zijn opgeheven.

Als de belangstelling, die nu reeds van de zijde van het publiek in de onderneming van de heeren Hagen en de Schepper wordt betoond, met deze nieuwe uitbreiding gelijken tred houdt, kan het daar in Zeyen wel gezellig worden. Vooral ook waar de heer Hofkamp alle moeite doet, om het in zijn net-ingerichte tent den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken.

“...de heeren Hagen en...” is Hubert Hagens.

"'t Is reeds de tweede, die door hem werd gemaakt;" Er is hoogstwaarschijnlijk geen sprake van een tweede vliegtuig van Willem Reinders, maar een verbeterde versie van het eerste, bestaande toestel.
Zie de Provinciale Drentsche en Asser courant van 20 juni 1911.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Het vliegveld bij Zeijen

Gisteravond is het vliegtoestel de „Helpman I", dat door de heeren Hagens en De Schepper vervaardigd is, aan een zware proef onderworpen en het heeft die glansrijk doorstaan.

De aviateur Adr. Mulder, de eerste, die zijn brevet in Nederland haalde, heeft er gisteravond op het bekende vliegveld bij Zeijen een prachtvlucht mede gemaakt, die op elke vliegdemonstratie luide zou zijn toegejuicht. Tegen het ondergaande zon, toen de wind deed alsof hij zou gaan liggen, nam hij plaats in den stuurstoel. Hubert Hagens gaf contact, enkele helpers hielden nog een oogenblik vast en daar ging het, in rechte lijn vooruit en spoedig naar boven, waar hij rondom het enorme terrein een tweetal groote bogen beschreef, steeg tot een hoogte van ongeveer 150 Meter, een schijndaling maakte, ten bewijze, dat hij de machine goed meester was, tusschen de restauratietent en de hangar doorvloog en zonder mankement achter op het vliegveld daalde. De vlucht had even langer dan vijf minuten geduurd, de machine had in dien tijd 8 à 9 Kilometer afgelegd. Dat is dus een snelheid van ongeveer 100 K.M. in het uur. Het vrij talrijke publiek, vooral uit Assen, juichte den vlieger zeer toe en de enkelen, die, meer bevoorrecht, bij de hangar stonden, wenschten hem en de makers van de machine geluk met het behaalde succes. De „Helpman I" heeft haar luchtvaardigheid getoond en is zelfs gebleken een machine te zijn van bijzonder gunstige constructie en in het bezit van voordelen, die haar doen uitsteken boven verschillende andere merken.

Zij is zeer licht en toch voldoende sterk en heeft gelijk nu gebleken is, een zeer groote snelheid. Voorts kan de „Helpman I" bijzonder vlug worden gedemonteerd en weer in elkaar gezet worden.

Het plan is nu om te Zeijen een vliegschool in te richten. De heer Mulder treedt op als instructeur en heeft reeds van vier leerlingen-aviateurs uit Gilze-Rijen bericht ontvangen, dat zij binnenkort met hunne machines zullen komen. De noodige hangars zullen daartoe door den heer De Schepper worden gebouwd.

De heer Reinders is ook bijna klaar met zijn toestel en de heer S. Koning had plan om er heden te komen met zijn machine, die na al de reparatiën van den laatsten tijd wel eerst eens weer mag worden ingevlogen, voor hij weer een demonstratie gaat geven. De heer Mulder denkt ook van tijd tot tijd in 't Noorden des lands nog wel eens op demonstratiën te vliegen.

Het terrein bij Zeijen is thans heel wat beter dan we bij een vroeger bezoek konden constateeren. Er moet nog wel wat aan gewerkt worden, maar dit wacht op den regen. De restauratietent is klaar en maakt een goed figuur. Er wordt dan ook door vele fietsers al een druk bezoek gebracht aan het terrein, waar men bij goed weer 's avonds al licht gratis een vliegdemonstratie kan bijwonen.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Gisteren is Koning met zijn machine, de bekende Goupy-tweedekker op het vliegveld bij Zeijen gearriveerd. De monteurs hebben direct een begin gemaakt met het monteeren, zoodat de machine heden klaar zal zijn en Koning vanavond een vlucht zal kunnen doen.

Ook Mulder is van plan vanavond weer te vliegen, altijd natuurlijk als het weer goed is.

Het vliegcomité van Helpman is uitgenoodigd deze vluchten bij te wonen.

Gisteren zijn voorts nog op het vliegveld gearriveerd vier leerling-aviateurs, t.w. de drie gebroeders van Dijk en de heer Paanakker, die reeds geoefend hadden te Gilze-Rijen onder leiding van Mulder. Zij willen trachten hier hun brevetten te halen. Hun toestel, een eendekker, die geconstrueerd is door den Nederlander Van der Burg, wordt ook reeds gemonteerd. Het lijkt wel wat op het Antoinette-type.

Het wordt nu in Zeijen wel een gezellige beweging. Een stalhouder alhier tracht er al van te profiteeren, door groote rijtuigen te laten rijden. De afstand is overigens voor een rijtuig van uit Groningen wel ver genoeg.


Nieuwsblad van het Noorden, 9 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Nummer 2, Goupy, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


VRIES, 8 Sept.

Op ons vliegterrein is heden aangekomen de aviateur Sieb Koning uit Groningen met zijn tweedekker. Na de noodlanding te Helpman is dit vliegtuig eens flink onderhanden genomen en zal nu hier opnieuw worden ingevlogen, alvorens voor nieuwe demonstraties dienst te doen. Bij gunstig weer denkt de heer Koning Zaterdagavond zijn eerste vlucht te maken. Verschillende personen hebben zich reeds als passagier bij hem aangeboden. Successievelijk zullen die beurt krijgen. De beide Fransche mecaniciens van den heer Koning zijn op dit oogenblik stuk in de weer om tegen morgenmiddag het toestel opgetuigd te kunnen toonen. In de zaal van 't restauratie-gebouw prijken aan den wand de vier reeds door den aviateur behaalde lauwerkransen, in de hangar wordt plaats ingeruimd voor de biplane. Daar zullen voortaan drie aeroplanes onderdak vinden, waarmeede 't gebouw echter meer dan gevuld is. Daar de vier leerlingen van den heer Adriaan Mulder ook op reis naar hier zijn en nog een vliegtuig medebrengen, zal zoo spoedig mogelijk een tweede hangar gebouwd worden. Een bedrijvige tijd is dus op handen. Vooreerst zullen Mulder en Koning het luchtruim doorklieven, terwijl de leerlingen hun oefeningen meer gelijkvloers zullen houden. Tegen Maandag zal bovendien de heer Reinders zijn toestel gereed hebben en dan 't veld opgaan, om te beproeven, hoe 't manoeuvreert. Dat alles zal toeschouwers trekken, maar ook werk aan den winkel geven, want het magazijn van onderdelen zal bij dat alles wel niet onaangesproken blijven. Met welgevallen ziet de restaurateur al die levendigheid en bedrijvigheid aankomen.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer