Het voormalige vliegveld Ubbena

Willem Reinders

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

Willem Reinders

Naamvariatie: Willem Albertus Reinders, Reynders, Reijnders.

Functie/rol: Monteur, aspirant aviateur.

Woonplaats: Veendam.

Geboren op 9 maart 1876, in Wildervank.

Overleden op 3 maart 1945, in Gouda.

Stukadoor van beroep.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 21 november 2021.

Willem Reinders

  Pagina terug   Foto's   69 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
69 Krantenartikelen


Weer een Nederlandsche vliegmachine.

Te Ommelanderwijk (Gr.) is de stucadoor Reinders sedert eenigen tijd bezig met het maken van een vliegmachine, die nu in zooverre gereed is, dat de motor kan worden aangebracht. De heer Reinders hoopt binnenkort vliegproeven te nemen.

Dagelijks komen velen de vliegmachine zien.

Ommelanderwijk is een dorp ten zuidoosten van het Groningse Veendam.


Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 5 oktober 1910


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Naar we vernemen is de stucadoor R. te Ommelanderwijk bezig aan het bouwen eener vliegmachine, model Blériot. De machine nadert hare voltooiing en zal, gereed gekomen, op het sportterrein te Veendam ter bezichtiging gesteld worden.

De machine waaraan door den heer R. alleen in zijne vrije uren wordt gewerkt, ziet er keurig uit en wordt in alle opzichten netjes afgewerkt.

(Veenb.)

"Stucadoor R." is Willem Reinders.


Nieuwsblad van het Noorden, 29 oktober 1910


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Bij acte verleden voor den ondergeteekenden notaris, 23 Januari 1911, is de vennootschap, opgericht bjj acte verleden voor denzelfden notaris 4 Maart 1908 tusschen de heeren GEERT CORNELIS HOLSCHER, koopman, wonende te Wildervank en WILLEM ALBERTUS REINDERS, stucadoor, wonende te Veendam, onder de „Firma HOLSCHER & REINDERS," gevestigd te Wildervank, ten doel hebbende het uitoefenen eener cement-industrie, het te dier zake aannemen van werken en het drijven van handel in cement, steen en verdere bouwmaterialen,

ONTBONDEN,

te rekenen van af 1 Januari 1911 en bepaald, dat met de likwidatie zal zijn belast de vennoot HOLSCHER, die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd, de zaken onder dezelfde firma zal voortzetten, zonder eenige aansprakelijkheid van den uitgetreden vennoot.

D. P. OUDENAMPSEN, Notaris te Wildervank.

 

Ondergeteekende maakt bekend, dat zijn gewezen compagnon, de heer W. A. REINDERS, bij voortduring in zijne zaken werkzaam blijft.

G. C. HOLSCHER.


Nieuwe Veendammer courant, 28 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


REINDERS' Vliegmachine

te bezichtigen

Hotel DOEWES te Veendam,

a.s Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag,

de geheele dagen à 25 cent.

Hotel Everts in Veendam is de naam van het hotel, de naam van de toenmalige eigenaar is (gebroeders) J. Doewes.


Nieuwsblad van het Noorden, 12 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Veendam, 12 Mei.

Zooals uit een advertentie in dit no. blijkt heeft de heer W. A. Reinders alhier thans zijn vliegmachine, waarover we reeds eerder iets meedeelden, gereed. Acht en dertig weken heeft hij daaraan in zijn vrije uren gewerkt. Soms was hij er halve nachten aan bezig. Zijn gewonen arbeid, R. is stucadoor van beroep, heeft hij er echter nooit om verzuimd. Machines voor ijzer- of houtbewerking had hij niet tot zijn beschikking, zoodat alles uit de hand bewerkt moest worden. Toch ziet het toestel er keurig uit en maakte op ons een solieden indruk, 't geheel is licht en sterk gebouwd. Het type lijkt veel op een Bleriot-eendekker, de zijvlakken zijn echter grooter. De volle breedte ls 11 meter ; de lengte ongeveer 6 meter. Onze beschouwing is natuurlijk die van een leek en daarop valt geen peil te trekken, wat betreft de praktische bruikbaarheid. In elk geval is het een stuk werk, waarvoor men respect mag hebben. We bewonderen den onvermoeiden ijver en het geduld van den maker, wiens geestdrift voor zijn doel: vliegen in zijn zelfgebouwde machine, zich noch door lof, noch door spot liet beïnvloeden. Ook het te kijk stellen van zijn toestel is geen ijdelheid, doch R. stelt zich voor uit de entree's een bijdrage te vinden in de kosten van een motor, daarom wenschen we hem dan ook een ruim bezoek toe.


Nieuwe Veendammer courant, 13 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer