Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwe Veendammer courant, 28 januari 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwe Veendammer courant, 28 januari 1911

Bij acte verleden voor den ondergeteekenden notaris, 23 Januari 1911, is de vennootschap, opgericht bjj acte verleden voor denzelfden notaris 4 Maart 1908 tusschen de heeren GEERT CORNELIS HOLSCHER, koopman, wonende te Wildervank en WILLEM ALBERTUS REINDERS, stucadoor, wonende te Veendam, onder de „Firma HOLSCHER & REINDERS," gevestigd te Wildervank, ten doel hebbende het uitoefenen eener cement-industrie, het te dier zake aannemen van werken en het drijven van handel in cement, steen en verdere bouwmaterialen,

ONTBONDEN,

te rekenen van af 1 Januari 1911 en bepaald, dat met de likwidatie zal zijn belast de vennoot HOLSCHER, die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd, de zaken onder dezelfde firma zal voortzetten, zonder eenige aansprakelijkheid van den uitgetreden vennoot.

D. P. OUDENAMPSEN, Notaris te Wildervank.

 

Ondergeteekende maakt bekend, dat zijn gewezen compagnon, de heer W. A. REINDERS, bij voortduring in zijne zaken werkzaam blijft.

G. C. HOLSCHER.


Nieuwe Veendammer courant, 28 januari 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Willem Reinders.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.