Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 23 april 1912

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 23 april 1912

De aviateur Mulder.

Zooals wij in eenige onzer vorige nummers gemeld hebben, is de Nijmeegsche aviateur Adriaan Mulder onlangs in het bezit gesteld van een vliegmachine, type-Blériot, welke door hem „Oud-Heidelberg" werd gedoopt. Zaterdagavond nu zou de machine, welke van een 50 P. K.-Anzani-motor voorzien was, geprobeerd worden in den tuin van het hotel „Zonnebloem". Bijgestaan door twee monteurs zette de heer Mulder den motor aan, 't contact was spoedig daar en de schroef zoemde met snellen slag rond. Eensklaps echter weerklonk een hevige knal en vlogen den aviateur en diens helpers stukken metaal om de ooren: de motor was wegens een inwendige constructiefout gesprongen en totaal vernield. Het was een nieuwe en groote tegenslag voor Mulder, die gehoopt had spoedig de eerste vlucht op zijn nieuwe machine te kunnen ondernemen, maar thans wederom tot werkeloosheid gedoemd is. Hij heeft zich tot de fabriek der Anzani-motoren gewend met het verzoek om een nieuwen motor in plaats van dezen onbetrouwbaren. Van harte hopen wij voor hem, dat het verzoek wordt ingewilligd. Want zonder deugdelijken motor heeft een vliegmachine geenerlei waarde.


Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 23 april 1912


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Adriaan Mulder, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.