Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 25 december 1910

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 25 december 1910

Een Groninger vliegtuigfabriek.

Lijkt u dat wat àl te fantastisch, lezer? Een Groninger fabriek voor het maken van vliegtoestellen met gediplomeerde vliegers en een naar de eischen des tijds ingerichte vliegschool? Ons niet meer, nu we kennis hebben gemaakt met den jongen Antwerpenaar Hubert Hagens, oud-motorwielrenner op de Antwerpsche banen, oud-meesterknecht in de groote motorenfabriek van Anzani, oud-monteur van Jan Olieslagers. We zien de nieuwe fabriek „Het Noorden" komen, waar we over eenige jaren ons luchtkarretje gaan bestellen zooals we dat nu met onze fietsen bij Fongers doen.

De heer Hubert Hagens - we schreven reeds vroeger over hem - is sedert eenige dagen te Helpman ten huize van den heer De Schepper bezig met het construeeren van een geheel nieuwe vliegmachine. Hij doet dit in maatschap met den jongsten zoon van zijn gastheer, die zooals men weet, zich al dadelijk tot de aviatiek aangetrokken heeft gevoeld van het oogenblik af, dat Olieslagers door het doorzettend initiatief van zijn vader, naar Nederland is gehaald en hier in enkele weken de vliegkunst populair heeft gemaakt. Emile de Schepper ging met hem mee als monteur naar Zwolle, Utrecht en andere plaatsen, leerde daar den 1sten méchaniciën van Olieslagers kennen en werd dusdanig met hem bevriend, dat daaruit de tegenwoordige relatie geboren werd, die tot een nieuwen firmanaam zal leiden.

Hubert zelf is een jongeman van 27 jaar, Antwerpenaar van geboorte. Hij heeft een gezicht als Olieslagers en is dikwijls voor een broer van hem aangezien, maar hij is veel forscher gebouwd. We hebben met heel veel genoegen een paar uurtjes met hem zitten praten.

Hubert - we noemen hem nu maar gemeenzaam bij zijn voornaam - ging, toen Olieslagers' demonstraties ophielden, weer terug naar zijn vroegeren patroon en vriend, den heer Anzani, die in vijf jaren tijds te Asnières bij Parijs zijn motorenfabriek tot grooten bloei heeft gebracht. Toen hij begon, deed hij 't met 4 knechten, thans werken er ruim 160 man. De fabriek levert zoo goed als alleen motoren voor vliegtuigen. Wel een bewijs, dat die industrie in enkele jaren in frankrijk enorm is vooruitgegaan.

In die fabriek nu is Hubert vier jaren als meesterknecht werkzaam geweest zoodat hij de motoren-industrie door en door kent en dat is beslist noodig voor iemand, die een vliegtuig wil besturen. Durf is natuurlijk ook noodig, en handigheid ook, maar kennis van de machine nog meer.

De praktijk als 1e méchaniciën bij Olieslagers, die er vijf machines op nahoudt, heeft Hubert benut om den bouw van het vliegtuig te bestudeeren en zoo heeft hij nog tal van verbeteringen uitgedacht die hij nu gaat toepassen.

Het plan bestaat, om in een hangar, die achter de biljartfabriek van den heer De Schepper wordt gebouwd, een geheel nieuw vliegtuig (monoplane) te construeeren, in vele onderdelen afwijkend van de bestaande modellen, maar in hoofdzaak toch overeenkomend met het type-Blériot.

De motor, door Hubert zelf in de werkplaatsen te Asnières vervaardigd, is al klaar; het is er een met 5 cilinders, met een totaal gewicht van slechts 76 kilo en een vermogen van 50 paardekracht. Dat is dus een zeer gunstige verhouding.

Voorts is reeds een groot gedeelte o.a. al het metaalwerk en het houtwerk van de eerste vliegmachine klaar.

Het plan bestaat voorts bij de beide toekomstige aviateurs om zich met het vliegtuig te gaan oefenen op het vliegveld te Ede onder leiding van den heer Wijnmalen, met wien Hubert goed bevriend is.

De machine krijgt een breedte van 10 M. 80 c.M., elke vleugel wordt 5 M. lang. Het plan bestaat om het geheel, als het in elkaar is gezet, voor het publiek ter bezichtiging te stellen. Zoolang echter de onderdeelen nog niet zijn samengevoegd, heeft dit natuurlijk geen zin.


Nieuwsblad van het Noorden, 25 december 1910


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena, Jan Olieslagers.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.