Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 14 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 14 juli 1911

Ernstig vliegongeluk te Leeuwarden.

Ook gisteren, den tweeden dag, woei er in den middag een tamelijk sterke wind. Om 4 uur 37 min. echter waagde Sieb Koning de eerste vlucht. Hij bleef met zijn monteur Ledougne 8 minuten in de lucht en verklaarde nooit tevoren zoo'n zware reis te hebben gehad. De wind bleek niet egaal. De vlieger had last gehad van den benedenwind, die zijn toestel nu en dan geweldig deed schokken. Boven de Hariingervaart was hij plotseling 10 meter gevallen, om daarop weer moeilijk te stijgen. 't Was zwaar werk geweest. Het talrijke publiek juichte hem geestdriftig toe, en andermaal werd hem een krans vereerd.

Kwart over zeven gingen er weer een paar loodsen open. Het eerst steeg Van Bussel op, die prachtig de lucht in stevende. Onmiddellijk daarop nam John Olieslagers in zijn Blériot plaats. De motor van zijn monoplan werkte goed; het toestel werd om 7.25 in beweging gezet. De machine ging met kleine sprongen vooruit, maar niet de lucht in; er was blijkbaar geen stuur in, althans er schoen iets onklaar te zijn; halfweg het terrein maakte zij ineens kort linksom, ging vooruit en kwam toen in een niet al te vluggen gang tusschen het op 2 à 3 rijen aanwezige publiek, dat achter het afzettouw was gezeten. Groote consternatie. Het publiek was wel zoo snel het vermocht achteruit gesneld, en de machine was wel in haar vaart eenigszins gestuit door het touw, dat het publiek van het terrein moest verwijderd houden, maar, helaas, de gevolgen bleken erg genoeg. Vier dames bleken meer óf minder ernstig gewond en werden, nadat een paar geneesheeren de eerste hulp hadden verleend, naar het Diaconessenhuis gebracht.

Volgens officiëele opgave werden de volgende dames gewond: mevrouw J. G. Winkel-Groothuis, uit Besoyen (N.-Br.), kreeg een schedelbreuk en verkeert in levensgevaar; mevrouw Winkel-Van Tarel, echtgenoote van den Rijkskeurmeester te Akkrum, had een rib gebroken en is niet buiten gevaar; mevr. Faber-Reitsma, van Bolsward, had beide polsen stuk, en mevrouw Weidema-Vosman, te Leeuwarden, heeft vermoedelijk een been gebroken.

Olieslagers bleef ongedeerd. Zijn machine is echter onbruikbaar.

Een algemeene verslagenheid had plaats gemaakt voor de pas tevoren algemeen heerschende vroolijkheid. Terwijl Van Bussel op het terrein daalde, waren twee toegesnelde geneesheeren bezig het eerste lijden te lenigen.

Later is er toch nog weer gevlogen. Sieb Koning ging voor de tweede maal de lucht in en daalde na eenige minuten. Uit het publiek gingen tegen deze handelwijze ernstige protesten op.

De secretaris van het vliegcomité verzocht aan de pers uitdrukkelijk te melden, dat de laatste vlucht plaats vond in overleg met den plaalsvervangenden-burgemeester en op order van den voorzitter van het vliegcomité. Naar men vernam, zouden, in overleg met den waarnemenden burgemeester, ook de volgende dagen de vliegdemonstraties doorgaan.

Men seint ons heden uit Heerenveen, dat door het ongeluk te Leeuwarden het comité te Heerenveen heeft afgezien van de vliegweek in Augustus.

Het vliegcomité te Helpman had gisteravond juist een vergadering belegd om tengevolge van een verzoek van den heer S. Koning maatregelen te beramen voor een nederdaling op het Helpener vliegterrein op a.s. Zondagavond, wanneer Koning naar hier zou komen vliegen. Reeds was voorloopig besloten tot den bouw van een nieuwen hangar toen het bericht van het ongeval te Leeuwarden kwam met het gevolg, dat niemand meer lust gevoelde zich voorloopig met vliegdemonstraties in te laten. Koning zal dus voorloopig zijn machine in Vries moeten stationeeren tot hij hier een hangar met geschikt terrein zal hebben gekregen.


Nieuwsblad van het Noorden, 14 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning, Vliegveld Ubbena, Émile Ladougne, Jan Olieslagers.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.