Het voormalige vliegveld Ubbena

Leeuwarder courant, 12 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Leeuwarder courant, 12 juli 1911

BINNENLAND.

LEEUWARDEN, 11 Juli.

Stadsnieuws.

De Leeuwarder Vliegweek.

Er is altijd iets interessants in om een kijkje te nemen achter de schermen als de toebereidselen voor een af andere feestelijkheid hun einde naderen. En zoo gingen wij hedenmiddag een kijkje nemen op de Wilhelminabaan, waar men druk in de weer nog was om alles gereed te krijgen vóór den dag van morgen. Buiten het terrein was nog niets te zien; de gesloten poort hield alles afgesloten van de buitenwereld en de nieuwsgierige, die in 't voorbij gaan even van zijn fiets wipte en zijn hoofd om de poortdeur stak, zag... nòg niets, want het groote reclamebord hield het terrein verborgen. Een geposteerde politieagent belette verder voortschrijden en zoo werd het vliegterrein, dat morgen weer een en al levendigheid en geroezemoes zal zijn, angstvallig vrij gehouden voor ieder levend wezen, dat niet om een of andere reden daar iets te maken had.

Breed en zonnig lag het grasveld in de blakerenden lichtgloed te branden: een wijde vlakte met de blauwe, witbewolkte lucht erboven. 'n Pracht van een vliegveld, roemden de aviateurs en inderdaad alle eigenschappen, welke aan een aerodrome gesteld kunnen worden, zijn hier op de Wilhelminabaan aanwezig: een uitstekend terrein om op te stijgen en te dalen en voor de toeschouwers een ruim uitzicht, zoodat de aviateurs tot heel, heel ver te volgen zullen zijn.

Ter zijde van het terrein heerschte 'n prettige bedrijvigheid; aan het complex hangars werd nog hard gewerkt; de timmerbazen legde de laatste hand aan den hangar, waarin Koning's toestel ondertusschen al gemonteerd werd en boven op de bedekkingen waren werklieden bezig met het leggen van asfalt; schilders weerden zich om de open muurvlakte met reclames te beschilderen en tusschen al deze bedrijvigheid door werkten de monteurs kalm en gedecideerd voort aan het monteeren der toestellen; richtte deze of gene een vraag tot hen dan werd niet welwillendheid geantwoord, maar overigens lieten zij zich bij hunnen nauwkeurigen, uiterst zorgvuldigen arbeid door niets afleiden.

Aan de zijde van Fortuna waren ook schilders bezig met reclames te schilderen: groote borden op hooge palen; en aan de andere zijde van het terrein stond hoog en eenzaam op een houten stellage een koe, zwart en wit. 'n Oogenblik gaf het de illusie, dat er een werkelijke koe stond, maar de onbewegelijkheid deed alras de meening vestigen, dat ook dit koebeest als melkkoetje voor de reclame bedoeld is. Hoe het zij, het laat zich aanzien, dat er voor reclame dit jaar heel wat partij getrokken is van de vliegweek.

Bij de tribune zijn verschillende tenten en tentjes opgeslagen, terwijl ook een kleinere tribune iets verder op beschikbaar is gesteld; het oorspronkelijk plan, dat ook Consael op het vliegterrein vertegenwoordigd zou zijn, is opgegeven moeten worden.

Van de toestellen der aviateurs zijn er reeds een drietal aangekomen; alleen de hangar van Cozic staat nog leeg. In de - van den ingang af gerekend - eerste hangar staat de machine van den Groningschen vlieger Sieb Koning; een oranjevlag wappert van de nok; daarnaast, in veel grootere ruimte, de reuzenmachine van den Rotterdammer van Bussel; het rood-wit-blauwe dundoek wijst zijn nationaliteit aan; in de derde hangar - vanmiddag geheel gesloten - staat de Bleriotmachine van Max Olieslagers en de bekende Belgische vlag wappert lustig erboven; in de laatste, geheel verlaten ruimte, zal het toestel van den Belg Cozic komen en in afwachting daarvan is reeds de Fransche tricolore op het dak ontplooid.

Te zien waren hedenmiddag dus alleen de toestellen der heeren Koning en van Bussel: de dwerg naast den reus - d. w. z. wat de toestellen aangaat. Want

Koning's biplan ,Goupy"

is een leuk, klein, elegant toestel: een zeldzaam gelukkige combinatie van biplan en monoplan; volgens den aviateur een samenstel van alleen de voordeelen der beide systeems; zoo heeft de ,Goupy" als tweedekker de Gnôme-motor vóór, waar bij andere tweedekkers de motor achter zit. De bewegingsapparaten komen allen in één centrum te zamen en worden alleen met de hand en instinctief bewogen; het heele toestel is slechts 7 M. breed en 6 M. lang en niet staande deze kleine afmetingen kan Koning - en hij hoopt zéér dat er zich veel liefhebbers zullen voordoen - met een passagier vliegen en heeft zelfs met twee passagiers in dit toestel gevlogen: één op het passagiersbankje vóór hem en de andere... ja raad eens?... op zijn schoot, de beenen gekruist om hem heen!

Dat het vliegcomité ter elfder ure Sieb Koning nog heeft kunnen engageeren is o. i. een gelukkige meevaller geweest. Want Koning is in onze pro-prestaties als schaatsenrijder. Hem nu in zijn qualiteit van luchtrijder te kunnen aanschouwen, zal velen aangenaam zijn. En dat hij ook in de lucht heel wat mans is blijkt uit zijn vlucht onlangs over Parijs met een passagier; hij vloog n.l. met zijn mechacien van Juvisy naar Issy-les-Moulineux en passeerde op dien tocht Parijs, over de forten heen vliegende; den volgenden dag bezocht hij het vliegkamp te Etampes (60 K.M.)

Hetzelfde toestel, dat Koning toen gebruikte staat thans op de Wilhelminabaan gemonteerd; maar hij heeft er een onaangenamen, financieelen tegenvaller mede gehad; waar buitenlandsche aviateurs voor hunne toestellen, bij Vliegdemostraties te gebruiken, géén invoerrecht behoeven te betalen, moest onze landgenoot 5 % invoerrechten betalen, wat op den prijs van het toestel nog al een aardig sommetie uitmaakt.

De

groote Bleriot-aeroplane van van Bussel

slaat in de tweede hangar kant en klaar; een reuze-toestel, maar elegant van vorm als alle Bleriot's; het heeft bij een eerste oogopslag veel van het toestel, waarmede Jan Olieslagers vorig jaar heeft gevlogen, maar behalve de grootere afmetingen onderscheidt het zich ook door enkele wijzigingen in de constructie; zoo zijn bijv. bij deze „Bleriot-militaire" de stabiliteitsvlakken en het diepte roer anders dan bij de „Kanaal-Bleriot". Het is echter een eendekker en ook van Bussel neemt passagiers mede; zooals wij indertijd reeds medegedeeld hebben vloog de heer van Bussel in Alkmaar met passagiers, waaronder een tweetal officieren en zal hij met deze machine ook aan de a.s. militaire manoeuvres in ons land deelnemen. Bij van Bussel zit de passagier naast den aviateur.

Beide aviateurs zijn vol moed en hebben plannen tot verbetering van records; ook wat het weer aangaat hebben zij de beste verwachtingen; alleen zal er dit jaar wel iets later dan het vorig jaar gevlogen worden.

Zoo juist bereikt ons het bericht, dat ook de aviateur Cozic met zijn toestel op het terrein is aangekomen, zoodat hedenavond alle vier de aeroplans zullen gemonteerd zijn.

Toen Sieb Koning zijn Goupy-vliegmachine vanuit Frankrijk naar Nederland vervoerde om aan de Leeuwarder vliegweek deel te nemen, moest hij bij het passeren van de grens invoerrechten betalen. Dit was dus de eerste keer, dat hij met zijn toestel in Nederland kwam! Zijn eerste Nederlandse vlucht zal dus tijdens de Leeuwarder vliegweek zijn geweest.


Leeuwarder courant, 12 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning, Jan Olieslagers.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.