Het voormalige vliegveld Ubbena

Publicatie: Adriaan Mulder, Neêrlands eerste gebreveteerde vlieger

 

In de afgelopen 112 jaar zijn er al meerdere onderzoeken en publicaties geweest rond het vliegveld in Ubbena, de aanwezige vliegtuigen en de betrokken (aspirant-)aviateurs.

 

Publicatie: Adriaan Mulder, Neêrlands eerste gebreveteerde vlieger

Datum: 28 juni 1940.

Bron: Eigen erf, geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en Drente, jrg 16, 1940, no 15.

Adriaan Mulder

Neêrlands eerste gebreveteerde vlieger

Wat zouden er niet interessante artikelen te schrijven zijn over onze Nederlandsche vliegers. Wat een actueele foto’s waren er niet te plaatsen over het vliegwezen in dezen tijd...

We moeten ons evenwel beperken tot de onopvallende mededeeling, dat de heer Adriaan Mulder te Nijmegen dezer dagen zijn 60-sten verjaardag hoopt te vieren.

Velen van ons kennen Adriaan Mulder niet en zij zullen het verband met hem en de vliegwereld evenmin kennen. We helpen U uit den droom.

Adriaan Mulder is een pionier voor onze Nederlandsche luchtvaart geweest. Van jongsaf interesseerde hij zich voor de vliegsport en met jeugdig enthousiasme legde hij zich toe op deze nog zoo weinig bekende sport. Hij is het geweest die op 13 Februari van 't jaar 1911 het eerste Nederlandsche Vliegbrevet haalde. De voorwaarden tot het verkrijgen van dit brevet waren voor dien tijd althans vast niet eenvoudig. De examinandus moest 3 maal rond de uitgezette bakens vliegen, en daarna in hoogtevlucht boven 100 m. landen volgens de voorschriften binnen de 50 m. van de startlijn., in glijvlucht met afgezetten motor. Dit volgens de officieele bepalingen van de F.A.I.

De heer Mulder slaagde met lof en een stroom gelukwenschen uit binnen- en buitenland was de belooning. Nu het eerste schaap over den dam was volgden er meer, aldus het spreekwoord en na den heer Mulder legden de bekende vliegers Henri Bakker, van Bussel en Bahle deze proeve van bekwaamheid af. De later alombekende wielrenner jhr. Bosch van Brakensteyn, zat toentertijd in de examencommissie.

En de vliegtuigen welke toen werden gebruikt? Och, U zoudt de „kistjes” eens moeten zien. Een vergelijk met de moderne vliegtuigen van thans is dan niet mogelijk. Er was moed voor noodig te vliegen, dat moeten we zeggen; hetgeen natuurlijk niet wil beduiden dat het thans vanzelf gaat. Niets is minder waar dan dat. De heer Mulder legde zijn proef af in een Bleriot (Kanaal-type) met 3 cylinder Anzanimotor. De vliegsnelheid - waarvan men toen huiverde - bedroeg 60 k.m. per uur.

Dat onze voormannen niet worden vergeten bewijst wel de belangstelling bij het 25-jarig jubileum van Adriaan Mulder als vlieg-pionier. Zoowel uit het binnenland als van buitenlandsche autoriteiten werden bewijzen van medeleven ontvangen. Een groote dag in den heer Mulders leven was de ontvangst door H. M.de Koningin op 25 Maart 1936,

Ook later heeft men een poging gedaan om de naam van Adriaan Mulder aan de vergetelheid te ontrukken. Dit was op 20 Juli 1938 ter gelegenheid van de onthulling van het monument voor Pioniers der Luchtvaart te Zuylen bij Utrecht, waar een der nieuwe straten den naam van Adriaan Mulderstraat verkreeg.

 

Bij het 25-jarig vliegersjubileum van wijlen Anthony Fokker (6 Juni 1936 op Schiphol) drukten de heeren Fokker en Adriaan Mulder elkander de hand. (Red. bijschrift foto)

Links; een portret van den heer Adriaan Mulder, genomen in het jaar 1911. Men lette op de typische vliegkap, welke toen werd gedragen. (Red. bijschrift foto)

Hieronder: dat de vliegsport nog immer de belangstelling van den heer Mulder geniet, bewijst deze foto. Het starten van een der eerste proefvliegtuigen der Nijmeegsche Jeugdluchtvaartclub. (Red. bijschrift foto)

Succesvolle vluchten werden in 1911 boven Groningen en Friesland gehouden. De „Helpman I’, tijdens een expositie te Groningen. (Red. bijschrift foto)

Rechts: de heer Mulder in een Bleriot (kanaal-type) boven Ede. (Red. bijschrift foto)

In een Sommer-tweedekker tijdens een demonstratie-vlucht in Goes. (Red. bijschrift foto)

Adriaan Mulder, Neêrlands eerste gebreveteerde vlieger


  Pagina terug   Meer publicaties

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.