Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1911

De „N. Gr. Crt." meldt het een en ander over een onderhoud met den heer Reinders en de plannen van de heeren Hagen en de Schepper, hetgeen wij hier laten volgen:

Zoo hadden we een onderhoud met den heer Reinders van Veendam, die wat met zijn machine in zijn nopjes was. 't Is reeds de tweede, die door hem werd gemaakt; er is heel wat tijd aan besteed, maar zij voldoet in alle opzichten. Zooals zij daar dan ook stond, leek het ons een vluggebouwd toestel toe. waarin de voordeelen èn van de Antoinette èn van de Helpman zijn terug te vinden. Dezelfde degelijke afwerking die de Helpman kenmerkt, vinden we ook bij de Veendam I terug. De heer Reinders verwacht er dan ook veel van en zijn toekomstplannen hadden daarmee verband. Als hij de vliegkunst goed machtig zal zijn, wil hij voorloopig beginnen met vliegdemonstraties te geven, om eerst wat geld te verdienen. Maar dan ook ziet hij alleen toekomst in het deelnemen aan groote rondvluchten.

De plannen der heeren Hagens en de Schepper zijn bekend. Zij willen natuurlijk ook eerst het vliegen leeren, maar tegelijkertijd, dat zij de vliegsport beoefenen, zullen ook anderen van het vliegterrein profiteeren. Er zal dus een vliegschool te Zeyen worden opgericht. Reeds 4 nieuwe leerlingen hebben zich aangegeven; de heer Koning zal te beginnen met heden, ook te Zeyen zijn hersteld toestel gaan probeeren en zich verder in de vliegkunst bekwamen.

Al die aviateurs met hun machines maken natuurlijk uitbreiding der hangars noodig. Een nieuwe zal rechts van de oude worden gebouwd, waardoor tevens wordt bereikt dat het vrije gezicht, dat men tot nu toe vanaf den straatweg op de vliegdemonstraties had, zal zijn opgeheven.

Als de belangstelling, die nu reeds van de zijde van het publiek in de onderneming van de heeren Hagen en de Schepper wordt betoond, met deze nieuwe uitbreiding gelijken tred houdt, kan het daar in Zeyen wel gezellig worden. Vooral ook waar de heer Hofkamp alle moeite doet, om het in zijn net-ingerichte tent den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken.

“...de heeren Hagen en...” is Hubert Hagens.

"'t Is reeds de tweede, die door hem werd gemaakt;" Er is hoogstwaarschijnlijk geen sprake van een tweede vliegtuig van Willem Reinders, maar een verbeterde versie van het eerste, bestaande toestel.
Zie de Provinciale Drentsche en Asser courant van 20 juni 1911.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1911

Het vliegveld bij Zeijen

Gisteravond is het vliegtoestel de „Helpman I", dat door de heeren Hagens en De Schepper vervaardigd is, aan een zware proef onderworpen en het heeft die glansrijk doorstaan.

De aviateur Adr. Mulder, de eerste, die zijn brevet in Nederland haalde, heeft er gisteravond op het bekende vliegveld bij Zeijen een prachtvlucht mede gemaakt, die op elke vliegdemonstratie luide zou zijn toegejuicht. Tegen het ondergaande zon, toen de wind deed alsof hij zou gaan liggen, nam hij plaats in den stuurstoel. Hubert Hagens gaf contact, enkele helpers hielden nog een oogenblik vast en daar ging het, in rechte lijn vooruit en spoedig naar boven, waar hij rondom het enorme terrein een tweetal groote bogen beschreef, steeg tot een hoogte van ongeveer 150 Meter, een schijndaling maakte, ten bewijze, dat hij de machine goed meester was, tusschen de restauratietent en de hangar doorvloog en zonder mankement achter op het vliegveld daalde. De vlucht had even langer dan vijf minuten geduurd, de machine had in dien tijd 8 à 9 Kilometer afgelegd. Dat is dus een snelheid van ongeveer 100 K.M. in het uur. Het vrij talrijke publiek, vooral uit Assen, juichte den vlieger zeer toe en de enkelen, die, meer bevoorrecht, bij de hangar stonden, wenschten hem en de makers van de machine geluk met het behaalde succes. De „Helpman I" heeft haar luchtvaardigheid getoond en is zelfs gebleken een machine te zijn van bijzonder gunstige constructie en in het bezit van voordelen, die haar doen uitsteken boven verschillende andere merken.

Zij is zeer licht en toch voldoende sterk en heeft gelijk nu gebleken is, een zeer groote snelheid. Voorts kan de „Helpman I" bijzonder vlug worden gedemonteerd en weer in elkaar gezet worden.

Het plan is nu om te Zeijen een vliegschool in te richten. De heer Mulder treedt op als instructeur en heeft reeds van vier leerlingen-aviateurs uit Gilze-Rijen bericht ontvangen, dat zij binnenkort met hunne machines zullen komen. De noodige hangars zullen daartoe door den heer De Schepper worden gebouwd.

De heer Reinders is ook bijna klaar met zijn toestel en de heer S. Koning had plan om er heden te komen met zijn machine, die na al de reparatiën van den laatsten tijd wel eerst eens weer mag worden ingevlogen, voor hij weer een demonstratie gaat geven. De heer Mulder denkt ook van tijd tot tijd in 't Noorden des lands nog wel eens op demonstratiën te vliegen.

Het terrein bij Zeijen is thans heel wat beter dan we bij een vroeger bezoek konden constateeren. Er moet nog wel wat aan gewerkt worden, maar dit wacht op den regen. De restauratietent is klaar en maakt een goed figuur. Er wordt dan ook door vele fietsers al een druk bezoek gebracht aan het terrein, waar men bij goed weer 's avonds al licht gratis een vliegdemonstratie kan bijwonen.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 9 september 1911

Gisteren is Koning met zijn machine, de bekende Goupy-tweedekker op het vliegveld bij Zeijen gearriveerd. De monteurs hebben direct een begin gemaakt met het monteeren, zoodat de machine heden klaar zal zijn en Koning vanavond een vlucht zal kunnen doen.

Ook Mulder is van plan vanavond weer te vliegen, altijd natuurlijk als het weer goed is.

Het vliegcomité van Helpman is uitgenoodigd deze vluchten bij te wonen.

Gisteren zijn voorts nog op het vliegveld gearriveerd vier leerling-aviateurs, t.w. de drie gebroeders van Dijk en de heer Paanakker, die reeds geoefend hadden te Gilze-Rijen onder leiding van Mulder. Zij willen trachten hier hun brevetten te halen. Hun toestel, een eendekker, die geconstrueerd is door den Nederlander Van der Burg, wordt ook reeds gemonteerd. Het lijkt wel wat op het Antoinette-type.

Het wordt nu in Zeijen wel een gezellige beweging. Een stalhouder alhier tracht er al van te profiteeren, door groote rijtuigen te laten rijden. De afstand is overigens voor een rijtuig van uit Groningen wel ver genoeg.


Nieuwsblad van het Noorden, 9 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Nummer 2, Goupy, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

VRIES, 8 Sept.

Op ons vliegterrein is heden aangekomen de aviateur Sieb Koning uit Groningen met zijn tweedekker. Na de noodlanding te Helpman is dit vliegtuig eens flink onderhanden genomen en zal nu hier opnieuw worden ingevlogen, alvorens voor nieuwe demonstraties dienst te doen. Bij gunstig weer denkt de heer Koning Zaterdagavond zijn eerste vlucht te maken. Verschillende personen hebben zich reeds als passagier bij hem aangeboden. Successievelijk zullen die beurt krijgen. De beide Fransche mecaniciens van den heer Koning zijn op dit oogenblik stuk in de weer om tegen morgenmiddag het toestel opgetuigd te kunnen toonen. In de zaal van 't restauratie-gebouw prijken aan den wand de vier reeds door den aviateur behaalde lauwerkransen, in de hangar wordt plaats ingeruimd voor de biplane. Daar zullen voortaan drie aeroplanes onderdak vinden, waarmeede 't gebouw echter meer dan gevuld is. Daar de vier leerlingen van den heer Adriaan Mulder ook op reis naar hier zijn en nog een vliegtuig medebrengen, zal zoo spoedig mogelijk een tweede hangar gebouwd worden. Een bedrijvige tijd is dus op handen. Vooreerst zullen Mulder en Koning het luchtruim doorklieven, terwijl de leerlingen hun oefeningen meer gelijkvloers zullen houden. Tegen Maandag zal bovendien de heer Reinders zijn toestel gereed hebben en dan 't veld opgaan, om te beproeven, hoe 't manoeuvreert. Dat alles zal toeschouwers trekken, maar ook werk aan den winkel geven, want het magazijn van onderdelen zal bij dat alles wel niet onaangesproken blijven. Met welgevallen ziet de restaurateur al die levendigheid en bedrijvigheid aankomen.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

VRIES, 9 Sept.

Gisteravond tegen tienen arriveerden op 't vliegterrein nog 4 aviateurs, n.l. de drie gebroeders Van Dijk met hun neef Paanakker, woonachtig te Utrecht. De heeren hebben zich in den laatsten tijd te Gilze-Rijen geoefend en zich daar een eendekker, systeem Bleriot, voorzien van Anzini-motor met 3 cilinders, aangeschaft. Dit vliegtuig kwam in den nacht mede aan en is, bij gebrek aan hangar-ruimte op de ruime waranda van 't restauratiegebouw geplaatst. De behoefte aan een tweede hangar is zeer vergroot, want natuurlijk wenschen alle vliegers nog partij van de gunstige weersgesteldheid te trekken. Voornoemde heeren hebben echter een collectie degens met bijbehoorende benoodigdheden meegebracht, om in ledigen tijd de edele schermkunst te beoefenen onder leiding van hun monteur, die meester op den degen is.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer