Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

VRIES, 9 Sept.

Gisteravond tegen tienen arriveerden op 't vliegterrein nog 4 aviateurs, n.l. de drie gebroeders Van Dijk met hun neef Paanakker, woonachtig te Utrecht. De heeren hebben zich in den laatsten tijd te Gilze-Rijen geoefend en zich daar een eendekker, systeem Bleriot, voorzien van Anzini-motor met 3 cilinders, aangeschaft. Dit vliegtuig kwam in den nacht mede aan en is, bij gebrek aan hangar-ruimte op de ruime waranda van 't restauratiegebouw geplaatst. De behoefte aan een tweede hangar is zeer vergroot, want natuurlijk wenschen alle vliegers nog partij van de gunstige weersgesteldheid te trekken. Voornoemde heeren hebben echter een collectie degens met bijbehoorende benoodigdheden meegebracht, om in ledigen tijd de edele schermkunst te beoefenen onder leiding van hun monteur, die meester op den degen is.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De Courant, 13 september 1911

Uit de vliegwereld.

Vliegen bij Vries. Op het vliegveld te Zeijen bij Vries, heerscht tegenwoordig heel wat bedrijvigheid. Daar zijn thans niet minder dan vier vliegtoestellen en twee gebrevetteerde en ettelijke leerling-aviateurs. De heer Mulder, aviateur uit Nijmegen, is de instructeur van de hier in ’t leven geroepen vliegschool en vliegt met de „Helpman I” - constructie van de heeren Hagen en De Schepper, alsook met de „Antoinette-Blériot” van zijn leerlingen (de drie gebr. van Dijk en de heer Paanakker, die uit Gilze Rijen naar hier zijn gekomen). Voorts is er de heer Sieb Koning met zijn Goupytweedekker en de heer Reinders uit Veendam, met de door hem zelf geconstrueerde „Veendam I”.

Als het weer het toelaat, wordt er gevlogen. De „Helpman I” is door den heer Mulder fraai „ingevlogen.” De heer Koning maakte Zondagavond een heel mooie vlucht.

"Hagen" is Hubert Hagens.


De Courant, 13 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 14 september 1911

VRIES, 13 Sept

't Was heden wegens het stormweer dood katoen op 't vliegterrein. Alleen is men druk in de weer om de tweede hangar te bouwen. Deze wordt kleiner dan de eerste en ook minder hoog. De eerste meet 16 bij 12 meter, de nieuwe 12 bij 10 meter. Nog deze week hoopt men zoover met den bouw gereed te komen, dat een paar eendekkers er plaats vinden, opdat de ,,Veendam I" van Reinders en 't vliegtuig van gebrs. van Dijk kunnen opgetuigd worden. De groote hangar kan dan tevens als werkplaats dienst doen. Reparaties moeten thans te Helpman worden uitgevoerd, waar tevens gewerkt wordt aan een nieuwen eendekker volgens het type Hagens-De Schepper, maar meer speciaal voor snelvlucht ingericht.

Koning is met een zijner monteurs even naar Bordeaux met het oog op een aldaar te organiseeren demonstratie. Als er dus deze week gevlogen moet worden, zal Mulder dat moeten doen. We verwachten Koning n.l. niet vóór de volgende week terug.

"'t Was heden wegens het stormweer dood katoen op 't vliegterrein." Dood katoen is een uitdrukking waar o.a. mee wordt bedoeld: stil, doods, eentonig, er is geen leven, er heerst geen bedrijvigheid.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 14 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena, Helpman II

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 16 september 1911

Vliegen.

Van het vliegveld bij Vries schrijft men ons: De tweede hangar schiet vrij wat beter op, dan de eerstgebouwde. Dinsdag begonnen, zijn de zijwanden met het dak met asphaltbekleeding reeds gereed, en morgen, Zaterdag, zal de voorwand in orde zijn, terwijl de deuren Maandag gemaakt worden.

't Gebouw is niet zoo groot en hoog als de eerste. De oude hangar is 18 M. bij 12 M., en kan zelfs een Farman-tweedekker herbergen; de nieuwe is 12 M. bij 10 M. en lager, maar kan toch ook een tweedekker van bescheidener afmeting bevatten, 't Nieuwe gebouw wordt veel solider getimmerd dan het oude. Er is plaats voor 2 machines. Daardoor krijgt de groote hangar meer ruimte, en dient weer meteen tot noodige reparatiën. De aviateurs gebr. van Dijk en Paanakker hopen Zondag hun vliegmachine kant en klaar te hebben, en indien het weer goed is, oefeningen op het terrein te houden: De heeren hebben reeds een maand geoefend te Gilze-Rijen (bij Breda). We moeten het praatje, dat alle aviateurs weer weg waren, beslist tegenspreken, 't Zal misschien zijn oorsprong vinden in de afwezigheid van Koning, die n.l. met een zijner Fransche monteurs naar Bordeaux is, om daar zoo mogelijk tot een vliegdemonstratie te komen. Zijn Goupy-tweedekker is nog in de loods, en zal, als de heer Koning terug is, nog wel een paar luchtreisjes maken, om de trekkracht van de nieuwe schroef, vervaardigd door Hagens en de Schepper, te beproeven.

De aviateur C. D. Merens heeft verklaard, dat thans te Leiden door Wijnmalen alles wordt voorbereid voor zijn poging, den Michelinbeker te veroveren.

In December zullen beide aviateurs naar Indië scheep gaan, om daar, in navolging van Küller, vliegdemonstraties te geven.

In Duitschland zijn bij de legermanoeuvres door den vlieger Hirth twee soldaten en een paard zwaar gewond, doordat hij bij het dalen onder een artillerieafdeeling te land kwam.

Te Mourmelon heeft Fischer een poging gedaan, om den Michelin-beker te bemachtigen. 's Nachts om 1 uur 16 min. ging hij de lucht in, na een sterk licht aan zijn machine te hebben bevestigd. Op twee plaatsen, 50 K.M. van elkaar gelegen, waren groote vuren aangelegd. Na 300 K.M. te hebben afgelegd, raakte er iets aan den motor defect en moest hij landen.

Bij de Fransche legermanoeuvres in de buurt van Verdun is de vlieger Nieuport van een hoogte van 10 M. naar beneden gevallen. Hij werd bewusteloos onder de machine weggehaald en zwaar gewond aan hoofd en beenen naar het hospitaal te Verdun vervoerd. De toestand is zeer ernstig, maar niet hopeloos.

De oude hangar is niet 18 meter breed zoals geschreven, maar 16 meter! Correcte maatvoering is opgenomen in de bouwvergunning aanvraag.


Nieuwsblad van het Noorden, 16 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Sieb Koning, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911

VRIES, 17 Sept.

Gister- (Zaterdag) avond is de tweede hangar op 't vliegterrein althans zoover gereed gekomen, dat het vliegtuig der gebroeders Van Dijk er in geplaatst kon worden. Met bekwamen spoed zijn de vleugels er heden aan geplaatst, de motor is hedenavond geprobeerd en in orde bevonden, zoodat morgen (Maandag) met de terrein- of roloefeningen kan worden begonnen. In de groote hangar is daardoor zooveel ruimte gekomen, dat de heer Reinders, die gister de laatste hand aan zijn toestel legde, nu ook de vleugels kan plaatsen, om Dinsdag of Woensdag zonder onvoorziene omstandigheden zijn eerste oefeningen te ondernemen. De heer Koning wordt morgen terug verwacht uit Bordeaux en als hij geen verbintenis voor een demonstratie aangaat, hopen we hem eerstdaags hier weer een gratis voorstelling te zien geven. Hetzelfde is 't geval ten opzichte van den heer Mulder. De „Helpman I" kan gevleugeld worden voor een vlucht, maar mocht een engagement voor een demonstratie tusschentijds worden afgesloten, dan gaat, een uitstapje vóór een gratis demonstratie.

 

VRIES, 16 Sept.

De kinderen van de hoogere klassen der scholen te Bunne, Donderen, Vries en Oudemolen maakten hedenmiddag onder geleide van onderwijzers en onderwijzeressen een uitstapje naar 't vliegkamp, waar ze gastvrij ontvangen werden. De ruime restauratiezaal stond voor hen open, de één en tweedekkers mochten van nabij bekeken worden. Er werd op rolschaatsen gereden, er werd geschermd, alles ter eere en tot groot genot der jeugd, die nooit zooiets zag. Eenige wedstrijden werden onder de kinderen gehouden, waarbij de heer Hofkamp 18 prijzen beschikbaar stelde voor de gelukkige winnaars, terwijl onder de minder fortuinlijke verliezers nog 48 prijzen verloot werden. Ten slotte werden eenige foto's genomen, waarna de jeugdige gasten hoogst voldaan huiswaarts togen. Restaurateur, aviateurs en monteurs, allen komt een woord van lof en dank toe voor hun gulle gast vrijheid en welwillende bejegening.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Nummer 2, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer