Emmer courant, 17 mei 1911

Het voornemen bestaat bij het dorp Zeijen onder de gemeente Vries een vliegkamp gereed te maken, met het doel een vliegschool op te richten. De h.h. De Schepper en Hubert Hagen van Groningen willen daar vliegoefeningen houden en hun vliegbrevet halen.

Reeds is 10 bunder heidegrond door drie eigenaren afgestaan aan het vlieg-comité te Groningen. Voor de huurders van ’t jachtveld is ’t minder aangenaam dat de koop is gesloten, daar de vrees gewettigd is, dat het wild het omliggend veld zal verlaten. Ook de veehouders begeeren de drukte niet in de buurt hunner weiden.

"Hubert Hagen" is Hubert Hagens.


Emmer courant, 17 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 19 mei 1911

ZEIJEN, 18 Mei. Het is thans een voldongen feit, dat de vliegkamp in onze marke komt. De heer De Schepper van Helpman heeft het terrein gezien, en de plaats aangewezen waar de hangar of te wel de loods voor de vliegmachine moet gebouwd worden. Dit is opgedragen aan den heer H. J. Zondag, houthandelaar te Vries. De heer Hofkamp van Groningen heeft het plan een ververschingstent te plaatsen, en reeds permissie aangevraagd ter bevoegde plaatse.

Een en ander zal tegen 1 Juni a.s. gereed moeten zijn, wijl dan de vliegoefeningen beginnen.


Nieuwsblad van het Noorden, 19 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911

De nieuwe vliegmachine, die den naam draagt van „Helpman I" en waaraan een maand of drie gewerkt is, is thans tentoongesteld in de rijschool van Fongers aan den Heereweg.

We hebben er eenigen tijd geleden, reeds 'n beschrijving van gegeven, zoodat het overbodig zou zijn dit nog eens te doen, doch het mag nog wel even nadrukkelijk gezegd worden, dat het een pracht-machine is, geheel eigen fabrikaat en die de vervaardigers alle eer aan doet.

Zij beslaat een groote oppervlakte van de ruime rijschool, hetgeen niet te verwonderen is, als men weet, dat de machine nog 2 meter breder is dan de Bleriot, waarmee Olieslagers hier het vorig jaar vloog. De koperen reservoirs voor olie en benzine zijn geleverd door den heer R. Legger, koperslager, Jacobstraat alhier.

Binnenkort zullen met de machine op het nieuwe terrein te Zeijen vliegproeven worden genomen. Een nieuwe machine is daar op het oogenblik bezig het terrein te egaliseeren. Er zal een tent gebouwd worden van 20 meter diep en 8 meter breed met een veranda van 3 meter. Er zullen slaapgelegenheden in gemaakt worden, keuken, bergplaats enz.

De vliegmachine is tot en met Zondag in de rijschool te bezien. Zij is ten zeerste een kijkje waard.


Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 26 mei 1911

Reclameterrein te huur per jaar, op de vliegschool tusschen Vries en Assen aan de Rijksstraatweg. Billijke voorwaarden.

Gadingmakenden vervoegen zich café ALB. HOFKAMP, Groningen.


Nieuwsblad van het Noorden, 26 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 6 juni 1911

ZEIJEN, 5 Juni.

Nog ruim een week en de stoomploeg zal zijn werk op de ontginning van den heer Cremer voltooid hebben. Hij moet dan voor den heer E. Beiker alhier nog een terrein van 3 bunder omscheuren en kan dan weer vertrekken. Wie dus nog kennis wil maken met het werk van den ploeg, moet niet meer zuimen. Dubbel geschikt tot eenig bezoek aan ons dorp is de volgende week, omdat het terrein, dat nu bewerkt wordt, in de onmiddellijke nabijheid is, terwijl men tevens gelegenheid heeft de velden in oogenschouw te nemen, die voor twee jaar zijn bewerkt en thans een gewas toonen, dat zich in menig opzicht mag laten zien. Bezoekers kunnen gemakkelijk in één drukte 't vliegterrein opnemen, dat zijn voltooiing nadert. Aan hangar en terrein wordt ijverig gewerkt.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 6 juni 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer