Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1911

VEENDAM, 12 Mei De heer H. Reijnders alhier heeft geheel naar eigen vinding een vliegmachine samengesteld, die er naar het oordeel van hen, die de machine gezien hebben, zeer mooi uitziet. Het vliegmonster is gedurende eenige dagen in 't hotel Everts te zien. De uitvinder is daartoe overgegaan om zodoende geld bijeen te krijgen voor 't aanschaffen van een motor. Reeds vroeger hebben wij in dit blad over dit vliegtuig geschreven. De machine is een één-dekker naar 't systeem Bleriot en doet niet onder, wat het uiterlijk betreft, voor een machine van elders. De heer Reynders heeft hierin getoond een man van vinding te zijn. Volgens zijn zeggen heeft hij ook alle durf voor een vliegtocht. Zoodra hij een motor heeft, onderneemt hij een reisje. Wij willen het hopen voor den man, dat de machine door een massa wordt bezichtigd; hij komt daardoor gewis nader tot zijn eenig doel: het vliegen.

Met de genoemde "de heer H. Reijnders" en "de heer Reynders" wordt Willem Reinders bedoeld.


Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwe Veendammer courant, 20 mei 1911

Reinders
Vliegmachine

is Zondag a.s. den laatsten dag te bezichtigen.

Hotel EVERTS, Veendam,

à 10 cent.
Neemt allen een kijkje, het is de moeite waard.

Hotel Everts in Veendam is de naam van het hotel, de naam van de toenmalige eigenaar is (gebroeders) J. Doewes.


Nieuwe Veendammer courant, 20 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


RK dagblad het huisgezin, 22 mei 1911

Een nieuwe vlieger.

Men schrijft aan het Volk:

Een 35-jarig stukadoor te Veendam, Willem Albert Reinders, heeft in zijn vrijen tijd een vliegmachine gebouwd. Verstoken van machines en duur gereedschap, heeft hij 38 weken lang met de handen aan zijn vliegtuig gewerkt. Nu is het toestel gereed... doch een motor ontbreekt nog. En daarom had Reinders zjn vliegtoestel tentoongesteld voor een kwartje entreé.

We vernemen, dat Reinders’ Bleriot-eendekker door heel wat publiek is bezichtigd. Gelukt het hem nu een motor te koopen, dan kan hij z’n ideaal in vervulling laten gaan: vliegen in een eigengemaakte machine.


RK dagblad het huisgezin, 22 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Haagsche courant, 23 mei 1911

VLIEGEN.

Er is gister te Soesterberg gevlogen, al was 't weer niet zoo bijzonder mooi. Er stond nog al wat wind, zoodat Koolhoven 't raadzaam vond niet op te stijgen.

Wijnmalen en Verschaeve stegen wel op. Wijnmalen vijf maal, Verschaeve twee maal. Onze landgenoot vloog eenmaal met een passagier.

Hier volgt een overzicht der verschillende vluchten:
Wijnmalen 4.30 - 4.38
Wijnmalen (met den heer Verwey) 4.55 - 5.00
Wijnmalen 5.03 - 5.07
Wijnmalen (met Heydevogel) 6.16 - 6.24
Wijnmalen 6.27 - 6.29
Verschaeve 6.16 - 6.26
Verschaeve 7.07 - 7.20

Hieruit blijkt, dat Verschaeve de langste toer deed, nl. van 7.07 - 7.20.

Max Olieslagers heeft te Winschoten het duurrecord voor Nederland verbeterd. Hij steeg Zaterdag om 5.34 op en daalde om 6.39. De aviateur kreeg een lauwerkrans en een herinneringsmedaille.

De te Reims verongelukte vliegenier Bournique was de eenige zoon van een rijken houthandelaar uit Lotharingen. De ouders van den jongeman hadden alles beproefd om hem van de gevaarlijke liefhebberij af te brengen, maar de jongeman had zijn zin doorgezet.

Een nieuwe aspirant-vlieger is een 35-jarig stukadoor te Veendam, Willem Albert Reinders, die in zijn vrijen tijd een vliegmachine heeft gebouwd. Verstoken van machines en duur gereedschap, heeft hij 38 weken lang met de handen aan zijn vliegtuig gewerkt.

Nu is het toestel gereed... maar een motor ontbreekt nog. En daarom had Reinders zijn vliegtoestel tentoongesteld voor een kwartje entrée.

Reinders' Bleriot-eendekker wordt door heel wat publiek bezichtigd. Gelukt het hem nu een motor te koopen, dan kan hij z'n ideaal in vervulling laten gaan vliegen in een eigengemaakte machine.

Jacob Frederik Verwey was directeur van de Haagse “Verwey & Lugard’s Automobiel Maatschappij” en een pionier op het gebied van de luchtvaart; hij richtte een eigen luchtvaartonderneming op, die de vliegkampen bij Ede en Soesterberg opzette.


Haagsche courant, 23 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwe Veendammer courant, 24 mei 1911

Ingezonden Stukken.

Mijnheer de Red. !

Beleefd verzoek ik u eenige ruimte in uw veelgelezen blad voor onderstaande regelen.

Zooals ieder in Veendam-Wildervank en omstreken bekend zal zijn, bestaat er voor een luttel bedrag gelegenheid de vliegmachine van Reinders te bezichtigen. Zooals ik van hem zelf vernam, zijn daarvoor de redenen : 1. om zijn toestel meer populair te maken, en 2. om van de opbrengst (het entreegeld) zich den motor aan te schaffen. Nu blijft voor hem de groote vraag: „Zou het bedrag wel toereikend zijn voor het beoogde doel ?" Mijns inziens niet.

Verleden jaar liet men een vreemde komen, opdat men zien kon dat deze meer kon dan wij allen te zamen. Zouden thans, nu de gelegenheid zich voordoet en een eenvoudig werkman het voorbeeld geeft, niet eenige kapitaalkrachtigen uit de hoeken komen en zeggen : ook wij willen meewerken tot het behalen van roem voor Veendam-Wildervank en omstreken ! ? Zou men zoo'n flink persoon niet financieel willen steunen ? Laat zich dan een comité vormen, evenals het vorige jaar, doch nu met de leus „geen vreemd volk op onzen bodem." Laat hen het betrekkelijk kleine bedrag van ten hoogste f 2500 bijeen garen, om te laten zien dat wij nog wat kunnen.

Met dank voor de verleende plaatsruimte zie ik een flink resultaat van dit schrijven tegemoet,

N. H.


Nieuwe Veendammer courant, 24 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer