Leeuwarder courant, 20 maart 1911

[...]

De Antwerpenaar Hubert Hagens, een van de vroegere monteurs van Jan Olieslagers, heeft te Helpman bij Groningen een door hem uitgedachte vliegmachine gemaakt, die over een maand gereed zal zijn. Hagens wil er dan te Ede een vliegbrevet mee behalen. Het is een eendekker met een 5 cylinder-motor. Het vliegtuig zal 76 K.G. wegen en een vermogen hebben van 50 P.K.


Leeuwarder courant, 20 maart 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Haagsche courant, 23 mei 1911

VLIEGEN.

Er is gister te Soesterberg gevlogen, al was 't weer niet zoo bijzonder mooi. Er stond nog al wat wind, zoodat Koolhoven 't raadzaam vond niet op te stijgen.

Wijnmalen en Verschaeve stegen wel op. Wijnmalen vijf maal, Verschaeve twee maal. Onze landgenoot vloog eenmaal met een passagier.

Hier volgt een overzicht der verschillende vluchten:
Wijnmalen 4.30 - 4.38
Wijnmalen (met den heer Verwey) 4.55 - 5.00
Wijnmalen 5.03 - 5.07
Wijnmalen (met Heydevogel) 6.16 - 6.24
Wijnmalen 6.27 - 6.29
Verschaeve 6.16 - 6.26
Verschaeve 7.07 - 7.20

Hieruit blijkt, dat Verschaeve de langste toer deed, nl. van 7.07 - 7.20.

Max Olieslagers heeft te Winschoten het duurrecord voor Nederland verbeterd. Hij steeg Zaterdag om 5.34 op en daalde om 6.39. De aviateur kreeg een lauwerkrans en een herinneringsmedaille.

De te Reims verongelukte vliegenier Bournique was de eenige zoon van een rijken houthandelaar uit Lotharingen. De ouders van den jongeman hadden alles beproefd om hem van de gevaarlijke liefhebberij af te brengen, maar de jongeman had zijn zin doorgezet.

Een nieuwe aspirant-vlieger is een 35-jarig stukadoor te Veendam, Willem Albert Reinders, die in zijn vrijen tijd een vliegmachine heeft gebouwd. Verstoken van machines en duur gereedschap, heeft hij 38 weken lang met de handen aan zijn vliegtuig gewerkt.

Nu is het toestel gereed... maar een motor ontbreekt nog. En daarom had Reinders zijn vliegtoestel tentoongesteld voor een kwartje entrée.

Reinders' Bleriot-eendekker wordt door heel wat publiek bezichtigd. Gelukt het hem nu een motor te koopen, dan kan hij z'n ideaal in vervulling laten gaan vliegen in een eigengemaakte machine.

Jacob Frederik Verwey was directeur van de Haagse “Verwey & Lugard’s Automobiel Maatschappij” en een pionier op het gebied van de luchtvaart; hij richtte een eigen luchtvaartonderneming op, die de vliegkampen bij Ede en Soesterberg opzette.


Haagsche courant, 23 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911

De nieuwe vliegmachine, die den naam draagt van „Helpman I" en waaraan een maand of drie gewerkt is, is thans tentoongesteld in de rijschool van Fongers aan den Heereweg.

We hebben er eenigen tijd geleden, reeds 'n beschrijving van gegeven, zoodat het overbodig zou zijn dit nog eens te doen, doch het mag nog wel even nadrukkelijk gezegd worden, dat het een pracht-machine is, geheel eigen fabrikaat en die de vervaardigers alle eer aan doet.

Zij beslaat een groote oppervlakte van de ruime rijschool, hetgeen niet te verwonderen is, als men weet, dat de machine nog 2 meter breder is dan de Bleriot, waarmee Olieslagers hier het vorig jaar vloog. De koperen reservoirs voor olie en benzine zijn geleverd door den heer R. Legger, koperslager, Jacobstraat alhier.

Binnenkort zullen met de machine op het nieuwe terrein te Zeijen vliegproeven worden genomen. Een nieuwe machine is daar op het oogenblik bezig het terrein te egaliseeren. Er zal een tent gebouwd worden van 20 meter diep en 8 meter breed met een veranda van 3 meter. Er zullen slaapgelegenheden in gemaakt worden, keuken, bergplaats enz.

De vliegmachine is tot en met Zondag in de rijschool te bezien. Zij is ten zeerste een kijkje waard.


Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nieuwsblad van het Noorden, 27 mei 1911

VEENDAM, 27 Mei. Gisteren brachten Jan en Max Olieslagers een bezoek aan Veendam om te zien of hier een geschikt vliegterrein was. Men bezocht het Sportterrein en dat leek den heeren een heel mooi terrein, doch het neerkomen was er te gevaarlijk om de boomen, het opstijgen zou wel gaan. Olieslagers verzocht hem eens te willen schrijven als er een geschikter terrein disponibel was. Meteen gingen de heeren even de vliegmachine van den stucadoor Reinders bezichtigen. Hun oordeel daarover was zeer gunstig, ze betreurden het, dat men R., niet aan een motor hielp, doch hoopten, dat het hem zou gelukken er een te krijgen, opdat hij zou kunnen vliegen.


Nieuwsblad van het Noorden, 27 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Leeuwarder courant, 12 juli 1911

BINNENLAND.

LEEUWARDEN, 11 Juli.

Stadsnieuws.

De Leeuwarder Vliegweek.

Er is altijd iets interessants in om een kijkje te nemen achter de schermen als de toebereidselen voor een af andere feestelijkheid hun einde naderen. En zoo gingen wij hedenmiddag een kijkje nemen op de Wilhelminabaan, waar men druk in de weer nog was om alles gereed te krijgen vóór den dag van morgen. Buiten het terrein was nog niets te zien; de gesloten poort hield alles afgesloten van de buitenwereld en de nieuwsgierige, die in 't voorbij gaan even van zijn fiets wipte en zijn hoofd om de poortdeur stak, zag... nòg niets, want het groote reclamebord hield het terrein verborgen. Een geposteerde politieagent belette verder voortschrijden en zoo werd het vliegterrein, dat morgen weer een en al levendigheid en geroezemoes zal zijn, angstvallig vrij gehouden voor ieder levend wezen, dat niet om een of andere reden daar iets te maken had.

Breed en zonnig lag het grasveld in de blakerenden lichtgloed te branden: een wijde vlakte met de blauwe, witbewolkte lucht erboven. 'n Pracht van een vliegveld, roemden de aviateurs en inderdaad alle eigenschappen, welke aan een aerodrome gesteld kunnen worden, zijn hier op de Wilhelminabaan aanwezig: een uitstekend terrein om op te stijgen en te dalen en voor de toeschouwers een ruim uitzicht, zoodat de aviateurs tot heel, heel ver te volgen zullen zijn.

Ter zijde van het terrein heerschte 'n prettige bedrijvigheid; aan het complex hangars werd nog hard gewerkt; de timmerbazen legde de laatste hand aan den hangar, waarin Koning's toestel ondertusschen al gemonteerd werd en boven op de bedekkingen waren werklieden bezig met het leggen van asfalt; schilders weerden zich om de open muurvlakte met reclames te beschilderen en tusschen al deze bedrijvigheid door werkten de monteurs kalm en gedecideerd voort aan het monteeren der toestellen; richtte deze of gene een vraag tot hen dan werd niet welwillendheid geantwoord, maar overigens lieten zij zich bij hunnen nauwkeurigen, uiterst zorgvuldigen arbeid door niets afleiden.

Aan de zijde van Fortuna waren ook schilders bezig met reclames te schilderen: groote borden op hooge palen; en aan de andere zijde van het terrein stond hoog en eenzaam op een houten stellage een koe, zwart en wit. 'n Oogenblik gaf het de illusie, dat er een werkelijke koe stond, maar de onbewegelijkheid deed alras de meening vestigen, dat ook dit koebeest als melkkoetje voor de reclame bedoeld is. Hoe het zij, het laat zich aanzien, dat er voor reclame dit jaar heel wat partij getrokken is van de vliegweek.

Bij de tribune zijn verschillende tenten en tentjes opgeslagen, terwijl ook een kleinere tribune iets verder op beschikbaar is gesteld; het oorspronkelijk plan, dat ook Consael op het vliegterrein vertegenwoordigd zou zijn, is opgegeven moeten worden.

Van de toestellen der aviateurs zijn er reeds een drietal aangekomen; alleen de hangar van Cozic staat nog leeg. In de - van den ingang af gerekend - eerste hangar staat de machine van den Groningschen vlieger Sieb Koning; een oranjevlag wappert van de nok; daarnaast, in veel grootere ruimte, de reuzenmachine van den Rotterdammer van Bussel; het rood-wit-blauwe dundoek wijst zijn nationaliteit aan; in de derde hangar - vanmiddag geheel gesloten - staat de Bleriotmachine van Max Olieslagers en de bekende Belgische vlag wappert lustig erboven; in de laatste, geheel verlaten ruimte, zal het toestel van den Belg Cozic komen en in afwachting daarvan is reeds de Fransche tricolore op het dak ontplooid.

Te zien waren hedenmiddag dus alleen de toestellen der heeren Koning en van Bussel: de dwerg naast den reus - d. w. z. wat de toestellen aangaat. Want

Koning's biplan ,Goupy"

is een leuk, klein, elegant toestel: een zeldzaam gelukkige combinatie van biplan en monoplan; volgens den aviateur een samenstel van alleen de voordeelen der beide systeems; zoo heeft de ,Goupy" als tweedekker de Gnôme-motor vóór, waar bij andere tweedekkers de motor achter zit. De bewegingsapparaten komen allen in één centrum te zamen en worden alleen met de hand en instinctief bewogen; het heele toestel is slechts 7 M. breed en 6 M. lang en niet staande deze kleine afmetingen kan Koning - en hij hoopt zéér dat er zich veel liefhebbers zullen voordoen - met een passagier vliegen en heeft zelfs met twee passagiers in dit toestel gevlogen: één op het passagiersbankje vóór hem en de andere... ja raad eens?... op zijn schoot, de beenen gekruist om hem heen!

Dat het vliegcomité ter elfder ure Sieb Koning nog heeft kunnen engageeren is o. i. een gelukkige meevaller geweest. Want Koning is in onze pro-prestaties als schaatsenrijder. Hem nu in zijn qualiteit van luchtrijder te kunnen aanschouwen, zal velen aangenaam zijn. En dat hij ook in de lucht heel wat mans is blijkt uit zijn vlucht onlangs over Parijs met een passagier; hij vloog n.l. met zijn mechacien van Juvisy naar Issy-les-Moulineux en passeerde op dien tocht Parijs, over de forten heen vliegende; den volgenden dag bezocht hij het vliegkamp te Etampes (60 K.M.)

Hetzelfde toestel, dat Koning toen gebruikte staat thans op de Wilhelminabaan gemonteerd; maar hij heeft er een onaangenamen, financieelen tegenvaller mede gehad; waar buitenlandsche aviateurs voor hunne toestellen, bij Vliegdemostraties te gebruiken, géén invoerrecht behoeven te betalen, moest onze landgenoot 5 % invoerrechten betalen, wat op den prijs van het toestel nog al een aardig sommetie uitmaakt.

De

groote Bleriot-aeroplane van van Bussel

slaat in de tweede hangar kant en klaar; een reuze-toestel, maar elegant van vorm als alle Bleriot's; het heeft bij een eerste oogopslag veel van het toestel, waarmede Jan Olieslagers vorig jaar heeft gevlogen, maar behalve de grootere afmetingen onderscheidt het zich ook door enkele wijzigingen in de constructie; zoo zijn bijv. bij deze „Bleriot-militaire" de stabiliteitsvlakken en het diepte roer anders dan bij de „Kanaal-Bleriot". Het is echter een eendekker en ook van Bussel neemt passagiers mede; zooals wij indertijd reeds medegedeeld hebben vloog de heer van Bussel in Alkmaar met passagiers, waaronder een tweetal officieren en zal hij met deze machine ook aan de a.s. militaire manoeuvres in ons land deelnemen. Bij van Bussel zit de passagier naast den aviateur.

Beide aviateurs zijn vol moed en hebben plannen tot verbetering van records; ook wat het weer aangaat hebben zij de beste verwachtingen; alleen zal er dit jaar wel iets later dan het vorig jaar gevlogen worden.

Zoo juist bereikt ons het bericht, dat ook de aviateur Cozic met zijn toestel op het terrein is aangekomen, zoodat hedenavond alle vier de aeroplans zullen gemonteerd zijn.

Toen Sieb Koning zijn Goupy-vliegmachine vanuit Frankrijk naar Nederland vervoerde om aan de Leeuwarder vliegweek deel te nemen, moest hij bij het passeren van de grens invoerrechten betalen. Dit was dus de eerste keer, dat hij met zijn toestel in Nederland kwam! Zijn eerste Nederlandse vlucht zal dus tijdens de Leeuwarder vliegweek zijn geweest.


Leeuwarder courant, 12 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning, Jan Olieslagers

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer