Nieuwe Veendammer courant, 21 maart 1911

De Antwerpenaar Hubert Hagens heeft te Helpman, bij Groningen, een door hem uitgedachte vliegmachine gemaakt, die over een maand gereed zal zijn. Hagens wil er dan te Ede een vliegbrevet mee behalen. Het is een eendekker met een 5-cylinder-motor. Het vliegtuig zal 76 k.g. wegen en een vermogen hebben van 50 p.k.


Nieuwe Veendammer courant, 21 maart 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Eigen Haard, 6 mei 1911

De vliegmachine „Helpman” (een nieuw type ééndekker)

Beschreven en gekiekt door A. J. V.

Ons dorpje wordt bekend en, wie weet, ééns wereldvermaard. Elk Hollander weet, dat Groningen ergens heel in het Noorden van ons lang ligt, daar, waar geen land meer achter is; maar slechts weinigen weten, dat het oude gehuchtje Helpen 1) in de Gemeente Haren, grenzende aan de Gemeente Groningen en op 10 minuten gaans afstand van de stad van dien naam, voor 'n luttel aantal jaren uit enkele huizen bestaande, binnen afzienbaren tijde de belangrijke voorstad van de Noordelijke Academie stad zal zijn. Deze, zoo goed als menige andere Hollandsche stad, neemt voortdurend in welvaart en dus in bevolking toe, met gevolg, dat zij hare oude wallen reeds lang heeft overschreden en thans hare uiterste, ofschoon vervallen, verdedigingsliniën - op hoogst solide wijze - te buiten gaat. Geen wonder, dat de hooger liggende Zuidzijde, de Hondsrug, een groot deel van den bevolkingsaanwas tot zich trekt. Daarom dan ook is Helpman in de laatste tien jaren enorm uitgebreid en groeit nog steeds aan, dank zij o.a. den aanleg van de moderne electrische trams, die een bezoeker in weinige minuten van het station Groningen tot de grens van het dorp brengen.

1) Op oude kaarten vindt men den naam Helpen. De echte Groningers spreken hem dan ook zoo uit, doch slikken volgens spraakgebruik de uitgang in. De veronderstelling is dus niet gewaagd, dat de zucht tot civilisatie de en in man heeft verandert.

En vraagt ge, geachte lezer, wat een bezoeker in…

[...]

Artikel uit "Van Week tot Week", een wekelijk bijvoegsel bij het blad „Eigen Haard” - nummer 18, geschreven en foto's door A.J. Valewink (vermoedelijk een pseudoniem).


Eigen Haard, 6 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena

  Auteursrecht bij uitgever of schrijver, alleen citaat opgenomen.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1911

De „Helpman.”

De vliegmachine „Helpman", waarover o.m. in het laatste nommer van "Eigen Haard" een sympathiek artikel was opgenomen, is thans zoo goed als klaar. Zij staat nog in den hangar, die de heer De Schepper achter zijn huis te Helpman heeft laten bouwen, maar zal binnen een paar weken worden vervoerd naar het oefenterrein, dat door de heren De Schepper en Hagen is afgehuurd in de buurt van Vries aan den weg naar Zeien.
Dit terrein, een groot stuk heideveld van ruim 150 Hectare, wordt thans in orde gebracht. Het wordt geheel geëgaliseerd en er worden de noodige gebouwen geplaatst voor de machine en voor reparatiewerkplaats etc., terwijl er ook een buffettent komt, geëxploiteerd door den eigenaar van het terrein, den heer A. Hofkamp.

De machine zal waarschijnlijk nog eerst hier ter stede - vermoedelijk in de Harmonie - worden te kijk gesteld voor belangstellenden. Het terrein moet 1 Juni klaar zijn en de oefeningen zullen zoo spoedig mogelijk beginnen, daar de heer Hubert Hagen nog zijn brevet als vlieger wenscht te halen voor den 21sten Juni om dan te kunnen meedoen in de vliegdemonstraties te Helpman.

De eischen voor dit brevet zijn dit jaar aanzienlijk verzwaard; zoo moet er o. a. om twee op het terrein geplaatste palen enige keren in den vorm eener 8 gevlogen worden.

Het examen moet worden afgelegd ten overstaan van een der sportcommissarissen der Nederlandsche vereeniging voor aviatiek, wat op het vliegveld te Vries kan geschieden.

Het plan is om dit vliegveld, als het in het gebruik bevalt, te maken tot een permanent oefeningsterrein met een vliegschool.

Dit is nu reeds het vijfde dergelijke terrein in Nederland. De andere vliegvelden zijn op de Molenheide bij Breda, op de heide van Woensdrecht bij Bergen op Zoom, voorts te Ede en te Soesterberg en nu no. 5 bij Vries.

"Zeien" is het dorp Zeijen.

"de heer Hubert Hagen" is Hubert Hagens.

Het vliegterrein in Ubbena is het vierde vliegveld in Nederland.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 mei 1911

„Eigen Haard" bevat een artikel van A. J. V. te Helpman, die daarin beschreven heeft de nieuwe door de heeren Herbert Hagens en Emile de Schepper vervaardigde vliegmachine.

De schrijver zegt eerst eenige vriendelijke woorden over Groningen en over Helpman en geeft dan eene beschrijving van de machine, welke ook in onze courant vroeger is beschreven. De machine is thans gereed. Zij zal enkele dagen in „De Harmonie" tentoongesteld worden, daarna zullen de vliegproeven in den omtrek van Vries een aanvang nemen. Vast staat verder, dat de „Helpman" in de vliegweek te Helpman van 21-25 Juni zal uitkomen.

„N. G. Ct".

De vermelde "Herbert Hagens" is Hubert Hagens.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 mei 1911

De „Pr. Gr. Ct." vernam eenige bijzonderheden omtrent het vliegterrein dat de heer De Schepper in de gemeente Vries laat gereedmaken voor de vliegoefeningen, die daar zullen worden gehouden. Het terrein ligt een eind zuidwaarts van Vries aan de rechterzijde van den straatweg. Het strekt zich uit tot aan het dorp Zeijen (dus bijna een half uur gaans) en is ongeveer 800 meter breed. Men is nu druk bezig het terrein in gereedheid te brengen. De heide wordt afgebrand ; het terrein zoo vlak mogelijk gemaakt.

De heer Hubert Hagen deelde mede, dat men van plan is er een vliegschool op te richten ; voorloopig zal alleen gevlogen worden met de „Helpman", echter is reeds een nieuwe motor aangekomen, opdat zoo spoedig mogelijk en zoo noodig nog meerdere toestellen kunnen vervaardigd worden. Dan zullen natuurlijk meerdere hangars, werkplaatsen en consumtie-tenten etc. gebouwd worden.

Het nieuwe vliegtoestel „Helpman" komt deze week gereed. Dan zal het, zooals men weet, eenige dagen in de „Harmonie" geexposeerd worden. Tegen dien tijd zal ook het vliegterrein gereed zijn en zal men dadelijk met de oefeningen beginnen. Dit zal dus nog ongeveer 14 dagen duren.

De heeren E. de Schepper en Hubert Hagen zullen op het nieuwe vliegterrein hun vliegbrevet gaan halen. De Nederlandsche Luchtvaart mij. zal verzocht worden daarvoor een officieel afgevaardigde te zenden.

De ondernemers verwachten, dat de nieuwe vliegschool met succes zal werken.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer