De Gelderlander, 16 februari 1911

SPORT

De Prins en de Nijmeegsch Vlieger.

Z. K. H. Prins Hendrik de Nederlanden feliciteerde den heer Adriaan Mulder per telegram bij het behalen van zijn eerste Nederlandsche brevet als aviateur.


De Gelderlander, 16 februari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Het vaderland, 6 maart 1911

De Molenheide.

Op het vliegterrein „de Molenheide” bij Rijen is de vliegenier Van den Burg aangekomen met zijn door hem zelf vervaardigde monoplan, waarin zich een Anzanimotor van 35-40 P.K. bevindt. Deze vliegenier is door de E. N. V. benoemd als chefconstructeur en waarnemend directeur der Vereeniging. De gebreveteerde vliegenier Lütge, die een Blériot bezit met eenen Gnome-motor van 50 P.K., en die zich thans oefent voor de vlucht Pan-Parijs zal optreden als directeur en zal nog vóór Paschen op ’t vliegterrein aanwezig zijn. De vlieger A. Mulder, de eerste, die op de Molenheide het brevet verwierf, is benoemd als vliegenier der E. N. V. en voorloopig instructeur dier Vereeniging.


Het vaderland, 6 maart 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 8 maart 1911

Luchtvaart.

Op het vliegterrein „De Molenheide" bij Breda is aangekomen de vlieger Van den Burg met zijn, geheel door hemzelf gebouwde, monoplan, die voorzien is vaneen 35-40 P.K. Anzani-motor. De heer Van den Burg is door de E. N. V. aangesteld als chef-constructeur en waarnemend directeur.

De gebreveteerde vlieger Lütge, die een Blériot met 50 P.K. Gnome-motor bezit en zich op het oogenblik voorbereidt voor de vlucht Pau-Parijs, is aangesteld als directeur en zal nog vóór Paschen op „De Molenheide" aankomen.

De vlieger Mulder is benoemd als voorloopig instructeur der E. N. V., tevens als aviateur der vereeniging.


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 8 maart 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Arnhemsche courant, 8 april 1911

SPORT.

Vliegen.

Men schrijft ons : Op de terreinen (Molenheide) der N. V. 1e Nederlandsche Vliegvereeniging te Breda, is thans alles in volle bedrijvigheid. De geheele winter is besteed om de vliegschool in te richten, die reeds het resultaat heeft gehad, dat vóór 15 Februari de eerste Nederlandsche brevetten van vliegenier aan drie leerlingenaviateurs, welke zich op de „Molenheide" onder leiding van Archer geoefend hadden, konden worden toegekend.

Hoe ongunstig het weer ook mocht zijn, hoe menigmaal van de schoolvliegmachines de spaanders afvlogen, en dikwijls zeer kostbare herstellingen noodzakelijk maakten, met taai geduld en volharding hebben het Bestuur der 1e Ned. Vliegvereeniging en hare leerlingen-aviateurs volgehouden, zoodat het succes, dat op de „Molenheide" de eerste Nederlandsche diploma's behaald werden, er te grooter om is.

Daarbij werden de terreinen verbeterd en afgeheind, zoodat thans een prachtig groot vliegveld is veikregen, waarop o.a. in harde baanvlakte de baan voor het nieuwe brevet is uitgezet. Deze baan vormt een 8 waarvan de uiterste grenzen op ca. 1 K.M. van elkander liggen. Voor leerlingen-aviateurs geeft deze baan het voordeel dat steeds op elk punt geland kan worden. De bestaande hangars zijn uitgebreid, en nieuwe hangars zijn voor de eigenaars van vliegtoestellen, welke zich op de „Molenheide" willen oefenen, in aanbouw.

De 1e Nederlandsche Vliegvereeniging beschikt thans over vier ééndekkers, en één Sommertweedekker, waarin een Gnome-motor van 50 Pk. In de ééndekkers zijn geplaatst: één E. N. V. motor van 80 Pk., één Labor Picker-moter van 35 Pk. en twee Anzani motoren van 25 en 35 Pk. De werkplaatsen zijn ingericht om alle herstellingen onmiddellijk te kunnen uitvoeren, waarvoor bekwame monteurs en timmerlieden aanwezig zijn.

Met het oog op het a.s. vliegseizoen en de groote drukte, die dit op de „Molenheide" zal medebrengen, heeft het bestuur der 1e Ned. Vliegvereeniging een terrein-directie benoemd, welke met de leiding en het technisch beheer belast is. Tot directeur werd, zooals reeds vroeger vermeld, benoemd de heer F. Lütge, en tot onder-directeur en bedrijfschef de heer H. v. d. Burch. De heer Lütge beschikt over een eigen toestel type-Bleriot XII, voorzien van een Gnomemotor van 50 Pk. en de heer v. d. Burch over een eigen geconstrueerd toestel met een Anzani-motor van 25 Pk. Het toestel van den heer v. d. Burch heeft reeds bewezen volkomen vliegvaardig en betrouwbaar te zijn. De directeur Lütge is op het oogenblik in Pau, alwaar hij zich oefent in overlandsvluchten. Eene groote-vlucht, die hij thans voorbereidt zal hem bij welslagen tot recordhouder van den langsten afstand maken. Het is n.l. zijn voornemen vóór 15 April a.s. in 4 étappes van Pau naar de „Molenheide" te vliegen; vergezeld van Leblanc als passagier zal hij trachten in 4 dagen met Poitiers, Parijs en Brussel als halteplaatsen, den afstand door de lucht naar de „Molenheide" af te leggen en wellicht ware deze prachtige vliegpraestatie reeds ondernomen, indien in Zuid-Frankrijk het stormweer zulks niet verhinderde.

Lütge's medepassagier, Leblanc, is de bekende recordhouder van den „Circuit de l'Est" van 1910.

De 1e Nederlandsche Vliegvereeniging zal, als het weder dit toelaat, het Nederlandsche vliegseizoen met eenige record-wedstrijden openen, waaraan o. m. zullen deelnemen de heeren Lütge, Archer (op Sommer-tweedekker), Mulder, Bakker, v. d. Burch en Bahle, welke allen bij het oefenen en proefvliegen in den afgelopen winter mooie vliegpraestaties te zien gaven.

"H. v. d. Burch" is Heinrich van der Burg.


Arnhemsche courant, 8 april 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Algemeen Handelsblad, 26 juli 1911

SPORT EN WEDSTRIJDEN.

Vliegen.

Men seint ons uit Vlissingen:

Het was gisteren voor de Vlissingsche vliegweek een groote succesdag. Vooral Van Bussel heeft door zijn prestaties de aanwezigen in verrukking gebracht. Hij vloog vijfmaal, waaronder tweemaal met passagier, de heeren W. H. Martin Jr. en dr. A. W. Smitt.

Mulder maakte ook een paar mooie vluchten met zijn biplan; eenmaal met mej. Pascal, leerling-aviatrice.


Algemeen Handelsblad, 26 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder, Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer